มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

“สิทธิและปัญญาของชุมชน คือ รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”

สิทธิชุมชนเป็นวิถีวัฒนธรรมการดำรงอยู่ร่วมกันของชุมชนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ออกแบบต่อรองจัดความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวส่วนรวมของชุมชนทั้งคุณค่าความรู้กติกาและระบบการจัดการต่อระบบนิเวศฐานทรัพยากรธรรมชาติการทำมาหากินเศรษฐกิจท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีและความสัมพันธ์ทางสังคม

สิทธิชุมชนจึงเป็นวิถีวัฒนธรรมตามประเพณีเป็นสิทธิมนุษยชนบนฐานชุมชนเป็นระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรรมยั่งยืนและเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในการจัดการบริหารชุมชนสิทธิชุมชนจึงเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากฐานราก

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างเสริมสิทธิชุมชนให้แข้งแข็งทั้งชุมชนวิถีประเพณีชุมชนสมัยใหม่เชื่อมขยายเป็นเครือข่ายแนวระนาบอย่างกว้างขวางบนฐานนิเวศฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมท้องถิ่นจากกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงมาถึงท้องทะลจากชุมชนชนบทสู่ชุมชนในเมืองหรือชุมชนที่เกาะเกี่ยวตามเป้าหมายปัญหาความต้องการทางสังคมร่วมกันเช่นชุมชนขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมชุมชนความมั่นคงอาหารชุมชนผู้ผลิตกับผู้บริโภคและอื่นๆเพื่อให้เกิดเป็นขบวนการสิทธิชุมชนที่ก้าวข้ามพรมแดนต่างๆจากท้องถิ่นสู่โลกาภิวัตน์เป็นพลังจากฐานรากในการปฏิรูปโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเพื่อสู่สังคมที่เป็นสุขดีงามก้าวหน้ายั่งยืนและเป็นธรรมในที่สุด

เป้าหมายมูลนิธิ

 

แนวคิด

ท้องถิ่น

ความรู้

ชุมชน

นโยบาย

ปกป้องสิทธิชุมชน

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

20

Sep 2018
ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมายที่หลายหลากของภัยพิบัติ
ผู้จัด: LDI
สถานที่: ณ ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

30

Oct 2017
น้ำท่วมอีสาน 60 : ภัยเงียบบนความเสี่ยงใหม่
ผู้จัด: LDI
สถานที่: 1401 ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

01

Aug 2017
การประชุมวิชาการ “น้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่”
ผู้จัด: น้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่
สถานที่: ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

Jul 2017
90 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
ผู้จัด: LDI
สถานที่: pin หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์) Bangkok, Thailand