• 1/62, Ngam Wong Wan 43 Alley, Lane 19, Thung Song Hong, Lak Si Bangkok, Thailand 10210
 • 02 955 5230

ระดมทุนช่วยชุมชนกะเหรี่ยงลุ่มน้ำขานดับไฟป่า

ไฟป่ากำลังลุกลามอย่างน่ากลัว สร้างฝุ่นควันมหาศาลในพื้นที่ป่าดิบเขาแห่งลุ่มน้ำแม่ขาน ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนในพื้นที่คือ ชุมชนปกากะญอ (กะเหรี่ยง) หมู่ 6 บ้านแม่ลานคำ และหมู่ 11 บ้านป่าคา ซึ่งมีวิถีดูแลรักษาป่าชุมชน และการทำไร่หมุนเวียนวนเกษตรที่ยั่งยืน แจ้งว่า ต้นเหตุจากมีชาวบ้านภายนอกที่ยากจนลักลอบจุดเพื่อหาของป่า บางคนก็จุดเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐที่มาจับกุมชาวบ้านหาของป่า แต่ชุมชนปกากะญอต้องมาได้รับผลกระทบจากกไฟที่เขาไม่ได้ก่อ

ผลกระทบจากไฟป่าไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และกระทบต่อการทำมาหากินของชุมชน แต่อาจกระทบต่อความชอบธรรมในการจัดการป่าชุมชนของพวกเขา เพราะอาจทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและคนนอกมองว่าชุมชนเป็นต้นเหตุ จนนำไปสู่การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติออบขานครอบทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชุมชนซึ่งจะทำให้ชุมชนเดือดร้อน แม้ในความเป็นจริงชุมชนมีการจัดการป่าที่เข้มแข็ง ไร่หมุนเวียนของชุมชนก็ยังไม่ได้มีการจุดไฟตามคำขอของเจ้าหน้าที่รัฐ

ขณะนี้ชาวบ้านกำลังต่อสู้ดับไฟป่าเพียงลำพัง ขาดงบประมาณในการเดินลาดตระเวณดับไฟ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดับไฟ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.) จึงขอเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านที่ใส่ใจปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมุ่งส่งเสริมชุมชนให้จัดการไฟป่าและดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ช่วยระดมทุนสนับสนุนชุมชนผ่านบัญชี

1.นายพฤ โอ่โดเชา ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 544-013638-9

2. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ธนาคารกรุงไทย สาขาชินเขต ซอย 2/42 ชื่อบัญชี “เพื่อการรับริจาคของมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา”  เลขที่ 678-5-12427-1 (กรณีหากต้องการใบเสร็จฯ เพื่อลดหย่อนภาษี)

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการใบเสร็จเพื่อขอลดหย่อนภาษี ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน กรณีที่นิติบุคคล แนบเอกสารเลขที่บัตรผู้เสียภาษี โดยส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่อีเมล์ [email protected]

 

สอบถามรายละเอียดที่

1.พฤ โอ่โดเชา ผู้นำชุมชนบ้านแม่ลานคำ โทร 090-979-2517

2.กฤษฎา บุญชัย ผู้อำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา โทร 081-658-3352

มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

“สิทธิและปัญญาของชุมชน คือ รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”

สิทธิชุมชน เป็นวิถีวัฒนธรรมการดำรงอยู่ร่วมกันของชุมชน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ออกแบบ ต่อรอง จัดความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวส่วนรวมของชุมชน ทั้งคุณค่า ความรู้ กติกา และระบบการจัดการต่อระบบนิเวศ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การทำมาหากิน เศรษฐกิจท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และความสัมพันธ์ทางสังคม

สิทธิชุมชนจึงเป็นวิถีวัฒนธรรมตามประเพณี เป็นสิทธิมนุษยชนบนฐานชุมชน เป็นระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรรมยั่งยืน และเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในการจัดการบริหารชุมชน สิทธิชุมชนจึงเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากฐานราก

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างเสริมสิทธิชุมชนให้แข้งแข็ง ทั้งชุมชนวิถีประเพณี ชุมชนสมัยใหม่ เชื่อมขยายเป็นเครือข่ายแนวระนาบอย่างกว้างขวางบนฐานนิเวศ ฐานเศรษฐกิจ วัฒนธรรมท้องถิ่น จากกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงมาถึงท้องทะล จากชุมชนชนบทสู่ชุมชนในเมือง หรือชุมชนที่เกาะเกี่ยวตามเป้าหมาย ปัญหา ความต้องการทางสังคมร่วมกัน เช่น ชุมชนขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม ชุมชนความมั่นคงอาหาร ชุมชนผู้ผลิตกับผู้บริโภค และอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็นขบวนการสิทธิชุมชนที่ก้าวข้ามพรมแดนต่างๆ จากท้องถิ่นสู่โลกาภิวัตน์ เป็นพลังจากฐานรากในการปฏิรูปโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อสู่สังคมที่เป็นสุข ดีงาม ก้าวหน้า ยั่งยืน และเป็นธรรมในที่สุด

เป้าหมายทางสังคม

ยุทธศาสตร์ และโครงสร้าง

พัฒนาความเป็นสถาบันวิชาการที่สร้างและขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน

เป็นกลไกเชื่อมประสานและหนุนเสริมชุมชนและภาคประชาสังคมทางด้านแนวคิด

เป็นพื้นที่และกลไกการสื่อสารของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น

20March 8800

ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมายที่หลายหลากของภัยพิบัติ

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

30March 2020

น้ำท่วมอีสาน 60 : ภัยเงียบบนความเสี่ยงใหม่

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

01March 6400

การประชุมวิชาการ “น้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่”

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

11March 2020

90 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

เป็นอาสาสมัคร ออกมาช่วย