• 1/62, Ngam Wong Wan 43 Alley, Lane 19, Thung Song Hong, Lak Si Bangkok, Thailand 10210
 • 02 955 5230

มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

“สิทธิและปัญญาของชุมชน คือ รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”

สิทธิชุมชน เป็นวิถีวัฒนธรรมการดำรงอยู่ร่วมกันของชุมชน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ออกแบบ ต่อรอง จัดความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวส่วนรวมของชุมชน ทั้งคุณค่า ความรู้ กติกา และระบบการจัดการต่อระบบนิเวศ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การทำมาหากิน เศรษฐกิจท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และความสัมพันธ์ทางสังคม

สิทธิชุมชนจึงเป็นวิถีวัฒนธรรมตามประเพณี เป็นสิทธิมนุษยชนบนฐานชุมชน เป็นระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรรมยั่งยืน และเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในการจัดการบริหารชุมชน สิทธิชุมชนจึงเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากฐานราก

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างเสริมสิทธิชุมชนให้แข้งแข็ง ทั้งชุมชนวิถีประเพณี ชุมชนสมัยใหม่ เชื่อมขยายเป็นเครือข่ายแนวระนาบอย่างกว้างขวางบนฐานนิเวศ ฐานเศรษฐกิจ วัฒนธรรมท้องถิ่น จากกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงมาถึงท้องทะล จากชุมชนชนบทสู่ชุมชนในเมือง หรือชุมชนที่เกาะเกี่ยวตามเป้าหมาย ปัญหา ความต้องการทางสังคมร่วมกัน เช่น ชุมชนขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม ชุมชนความมั่นคงอาหาร ชุมชนผู้ผลิตกับผู้บริโภค และอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็นขบวนการสิทธิชุมชนที่ก้าวข้ามพรมแดนต่างๆ จากท้องถิ่นสู่โลกาภิวัตน์ เป็นพลังจากฐานรากในการปฏิรูปโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อสู่สังคมที่เป็นสุข ดีงาม ก้าวหน้า ยั่งยืน และเป็นธรรมในที่สุด

เป้าหมายทางสังคม

ยุทธศาสตร์ และโครงสร้าง

พัฒนาความเป็นสถาบันวิชาการที่สร้างและขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน

เป็นกลไกเชื่อมประสานและหนุนเสริมชุมชนและภาคประชาสังคมทางด้านแนวคิด

เป็นพื้นที่และกลไกการสื่อสารของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น

20March 8800

ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมายที่หลายหลากของภัยพิบัติ

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

30March 2020

น้ำท่วมอีสาน 60 : ภัยเงียบบนความเสี่ยงใหม่

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

01March 6400

การประชุมวิชาการ “น้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่”

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

11March 2020

90 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

เป็นอาสาสมัคร ออกมาช่วย