ความรู้ในงานพัฒนา

ความรู้ในงานพัฒนา เครือข่ายภัยพิบัติ

ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น 4 กรณี : การศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น

โดย  พลเดช  ปิ่นประทีป กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2561 (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ความรู้ในงานพัฒนา เครือข่ายภัยพิบัติ

คู่มือการสร้างฝายมีชีวิต

ฝายมีชีวิตคืออะไร ฝายมีชีวิต คือ ฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ความรู้ในงานพัฒนา

“ป่าชุมชน” การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะทำงานพัฒนาสมัชชาป่าชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เครือข่ายองค์กรป่าชุมชนและองค์กรความร่วมมือต่างๆ จัด เวทีอภิปรายเรื่อง “บทบาทป่าชุมชนกับความมั่นคงของวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน”โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสัมมนาระดับชาติ “ป่าชุมชน: ความมั่นคงแห่งชีวิต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ความรู้ในงานพัฒนา

เร่งสมรรถนะของชาติ

เร่งสมรรถนะของชาติ ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติทั้ง 8 เรื่องที่กล่าวข้างต้นก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางปัญญา ซึ่งยังมีอื่นๆอีกมากอันจะไม่กล่าวในที่นี้ สกวในการทำงานมา 16 ปี อยู่ในฐานะที่จะรู้ดีที่สุดถึงงานวิจัยและนักวิจัยเก่งๆทั้งประเทศ รัฐบาลใหม่น่าจะขอให้ สกวยกร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ความรู้ในงานพัฒนา

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม Change Agent หรือ นวัตกรประชาสังคม (Innovation) ซึ่งเรามักจะมองเฉพาะ แต่ในเชิงเทคนิค เทคโนโลยี (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ความรู้ในงานพัฒนา

ตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ Appreciative Inquiry (AI)

ในการทำงานสาธารณะ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย จะได้ยินคำว่า “พลังสร้างสรรค์” ค่อนข้างบ่อย (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ความรู้ในงานพัฒนา

ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Thinking)

ทฤษฎี (Theory) มีรากศัพท์มาจาก Theory (ละคร) เป็นการสะท้อนภาพของมนุษย์ เป็นภาพจำลองของชีวิต ภาพสะท้อนของสังคม มนุษย์มักจะคิดว่า ทฤษฎีเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว สามารถปฏิบัติตามได้ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ความรู้ในงานพัฒนา

แผนที่ผลลัพธ์คืออะไร

แผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและการประเมินผลการทำงาน ที่มาเสริมวิธีการประเมินผลรูปแบบเดิม โดยที่ “แผนที่ผลลัพธ์” ให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงานพัฒนา นั่นคือ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ความรู้ในงานพัฒนา

Mind Mapping

Mind map คืออะไร Mind map ประกอบด้วยคำ หรือ ความคิดรวบยอด (concept) ที่เขียนไว้ตรงกลาง และถูกเชื่อมโงด้วยเสนความสัมพันธ์ที่แทนความคิดหลัก 5- 10 เส้น และ ลากเส้นของความคิดย่อย 5-10 เส้นที่สัมพันธ์กับคำที่เป็นความคิดหลักเหล่านั้นอีกต่อหนึ่ง (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ความรู้ในงานพัฒนา

S c e n a r i o

Scenario เป็นกระบวนการในการกำหนดแผนการจัดการกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read