กิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน กิจกรรม สื่อเผยแพร่

เมื่อศิลปะมาบรรจบกับวิทยาศาสตร์และบทกลอน

เมื่อศิลปะมาบรรจบกับวิทยาศาสตร์และบทกลอนก่อเกิดเป็นความลงตัวใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ที่จะพาทุกทุกท่านได้ทำความเข้าใจและตระหนักไปพร้อม ๆ กันกับคำว่า“วิกฤตน้ำท่วม” ที่จะกลืนกินสรรพสิ่งบนผืนดินที่ทรงคุณค่านี้ไป โดยศิลปินที่ชื่อว่า อธิวุธ งามนิสัยที่สร้างสรรผลงานศิลปะ จากแดนบูรพาสะท้อนวิกฤตโลกร้อน ผลงานตอนจบจะเป็นเช่นไร มารอลุ้นกันครับ𝐿𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔𝑤𝑖𝑡ℎ𝑡ℎ𝑒𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠... อ่านต่อ
2 min read
กิจกรรม

สัมมนาออนไลน์ ซีรีย์ ผลกระทบกับชุมชน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

📌การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบอย่างไรต่อพวกเรา ต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบกับชุมชน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”จากวิทยากรที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ🎖ดรนลินี ทองแถม นักวิชาการอิสระ🎖อสุธีระ ทองขาว สำนักวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มวลัยลักษณ์ ดร วิจารณ์ มีผล ผอศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอ... อ่านต่อ
2 min read
กิจกรรม

เสวนาออนไลน์ ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์

วันที่ 29 กันยายน 2564เวลา 1300-1600 น เสวนาโดยมานพ คีรีภูวดล (กรรมาธิการฯ)ศยามล ไกยูรวงศ์ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)ระวี ถาวร (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า)สมชาย หอมลออ (นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน)สุมิตรชัย หัตถสาร (ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น)ผศดรธนพร ศรียากูล (กรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น)ดรกฤษฎา บุญชัย (สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)ชวนเสวนาโดยอภินันท์ ธรรมเสนาศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ชมคลิปการเสวนา... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

เสวนาออนไลน์ วิกฤติ การปรับตัว และทางออกของชุมชนชายแดนใต้ในสถานการณ์โควิด

ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564เวลา 1600-1800 น ชายแดนใต้วิกฤติแค่ไหนในภาวะโควิดระบาด ชุมชนหาทางอยู่รอด ปรับตัวอย่างไร และภาคประชาสังคมจะช่วยกู้วิกฤติได้อย่างไรเสวนาออนไลน์ วิกฤติ การปรับตัว และทางออกของชุมชนชายแดนใต้ในสถานการณ์โควิดจัดโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, เครือข่ายไทยแคร์, มอสงขลาฯ, สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี, กลุ่มเพื่อนเยาวชนและคนพุทธ วิทยากร อาจารย์ ดรอลิสา หะสาเมาะคุณลม้าย มานะการคุณมาเรียม ชัยสันทนะคุณโชรยา จามจุรีดรกฤษฎา บุญชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี... อ่านต่อ
2 min read
กิจกรรม

การประชุมเรื่อง ก้าวใหม่หรือก้าวเดิมของครัวเรือนเกษตรกร รายย่อยภายหลังวิกฤติโควิด-19

11 กันยายน 2563 เวลา 1000-1200 น https://youtube/enkHstLp8y0 คลิปการประชุม ก้าวใหม่หรือก้าวเดิมของครัวเรือนรายย่อยภายหลังวิกฤติ โควิด-19 ผลการศึกษาผลกระทบและการปรับตัว ของชุมชนท้องถิ่นในภาวะ COVID-19 กฤษฎา บุญชัยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่มา •สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ในทิศทางที่ขยายตัวและซับซ้อนขึ้น “โควิด” ไม่ใช่เพียงสภาวะโรคระบาด แต่เป็นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ... อ่านต่อ
23 min read
กิจกรรม

เก็บตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการลดแอลกอฮอล์และความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ทีมงานของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เข้าระดมความคิดเห็นจากตัวแทนสมาชิกชุมชนพะโต๊ะ ปะทิว เกาะแก้ว ท่ายาง และท่าแซะ จังหวัดชุมพร รวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อเก็บตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการลดแอลกอฮอล์และความรุนแรงในครอบครัวกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาต้นแบบลดแอลกอฮอล์และความรุนแรงในครอบครัว ณ ที่ทำการมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีจังหวัดชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยในการประชุมกลุ่มครั้งนี้ สมาชิ... อ่านต่อ
2 min read
กิจกรรม

สทพ. เริ่มโครงการศึกษาผลกระทบและการเปลี่ยนผ่านชุมชนจากภาวะโควิด

สทพ เริ่มโครงการศึกษาผลกระทบและการเปลี่ยนผ่านชุมชนจากภาวะโควิด สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ) ร่วมกับภาคีวิชาการ และภาคสังคมท้องถิ่นทั่วประเทศ ศึกษาผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ สังคมจากโควิด ที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนผ่านชุมชนสู่ภาวะปรกติใหม่ที่ชุมชนกำหนดอนาคตตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นที่ตระหนักแล้วว่า สถานการณ์โควิดคงไม่ใช่เรื่องชั่วคราว แต่ส่งผลกระทบอย่างถึงรากต่อโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม ทั้งในระดับประเทศและไปจนถึงระดับชุมชน ขณะที่รัฐบาล นักวิชาการ และอ... อ่านต่อ
3 min read
ชุมแนวทางแก้ไขดับไฟป่า
กิจกรรม

ประชุมออนไลน์: การแก้ปัญหา ไฟป่า หมอกควัน ชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ

วันนี้ ผมได้เชื่อมโยงให้เกิดการประชุมออนไลน์ร่วมกันระหว่าง มลดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานอนุกรรมธิการเพื่อให้วางแนวทางขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและนำสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรรมาธิการ (กมธ)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฏร ผู้แทนจาก GISTDA กรมควบคุมมลพิษ กับคุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ และคุณประยงค์ ดอกลำไย ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ในหัวข้อเรื่องการแก้ปัญหา ไฟป่า หมอกควัน ชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ  ... อ่านต่อ
5 min read
กิจกรรม

“30 ปี ขบวนป่าชุมชน” กับ “กฎหมายที่แย่ แต่ดีกว่าไม่มี”

กฤษฎา บุญชัย: “30 ปี ขบวนป่าชุมชน” กับ “กฎหมายที่แย่ แต่ดีกว่าไม่มี” ระหว่างลุ้นคดีกรณีรุกที่ป่าของ สสหญิงเมืองราชบุรี ชวนคุยเบาๆ กับกฤษฎา บุญชัย จากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในฐานะคนในขบวนภาคประชาชนที่ผลักดันแนวคิด “คน” อยู่ร่วมกับ “ป่า” ประสบการณ์การเคลื่อนไหวอันยาวนานและการรวบรวมข้อมูลจากเรื่องราวกว่า 30 ปี กลั่นกรองมาเป็น “รายงานการศึกษา 30 ปีขบวนการป่าชุมชน” น่าจะช่วยสะท้อนภาพบทเรียนสำหรับก้าวต่อไป ที่จะทำให้เราเห็นชีวิตของป่าชุมชนชนไทยได้ชัดเจนขึ้น จากลำดับเหตุการณ์ เส้นทาง 28 ปี ก่อน พร... อ่านต่อ
33 min read
กิจกรรม

วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562

เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก นำโดยผญสุวิน พ่วงแพ และกองเลขาเครือข่าย จัดให้มีการประชุมตณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายโซนพื้นที่ตำบลท่ากระดาน โซนพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ โซนพื้นที่ตำบลคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โซนพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี โซนพื้นที่ตำบลเขาน้อย โซนพื้นที่กระแสร์บน ชุมแสง โพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง โซนพื้นที่ตำบลพวา-ขุนซ่อง โซนพื้นที่ตำบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี และฌซนพื้... อ่านต่อ
4 min read