กรรมการมูลนิธิ

๑. นายศิริชัย สาครรัตนกุลประธาน
๒. นางเบ็ญจมาศ ศิริภัทรรองประธาน
๓. นายคำเดื่อง ภาษีรองประธาน
๔. นายวิลิต เตชะไพบูลย์กรรมการ
๕. นางสาวสมหญิง สุนทรวงษ์กรรมการ
๖. นายธวัชชัย โตสิตระกูลกรรมการ
๗. นายจำนงค์ จิตรนิรัตน์กรรมการ
๘. นายสุนิตย์ เชรษฐากรรมการ
๙. นางสาวอลิสา นภาทิวาอำนวยกรรมการ
๑๐. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์กรรมการ
๑๑. นางนิศานาถ รัตนนาคินทร์กรรมการ
๑๒. นางสาววันดี พันธ์เดชกรรมการและเหรัญญิก
๑๓. นายกฤษฎา บุญชัยกรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษามูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

๑. นายทรงพล เจตนาวณิชย์
๒. นายชายชัย ทองสัมฤทธิ์
๓. นายเทอดพงษ์ เฟื่องฟูวงศ์รัตน์


คณะกรรมการบริหาร

๑. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
๒. นางเบ็ญจมาศ ศิริภัทร
๓. นางสาวสมหญิง สุนทรวงษ์
๔. นายสุนิตย์ เชรษฐา
๕. นางสาวอลิสา นภาทิวาอำนวย
๖. นางนิศานาถ รัตนนาคินทร์
๗. นางสาววันดี พันธ์เดช
๘. นายกฤษฎา บุญชัย


คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

๑. นายสุธนัย ประเสริฐพรรพ์
๒. นายธวัชชัย โตสิตระกูล
๓. นายวิลิต เตชะไพบูลย์