ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปะกับวิกฤตโลกร้อน ?

“สองมือของเรากำหนดความอยู่รอดของทุกสรรพชีวิตบนโลกใบนี้” ศิลปะกับวิกฤตโลกร้อน แนวคิด และแง่มุมมองของศิลปินที่มีต่อวิกฤตโลกร้อน แสดงออกมาในรูปผลงานสร้างสรรค์พบกับนิทรรศการศิลปกรรม "อยู่ - กับ - วิกฤต (𝐿𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠)"ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการโดย 7 ศิลปินร่วมสมัยภายใต้โครงการพลเมืองตื่นรู้กอบกู้วิกฤตโลกร้อน โปรดติดตามนิทรรศการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://wwwfacebookcom/ThaiClimateJusticeforAll1 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565 สนับสน... อ่านต่อ
4 min read
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรม “ผู้นำเยาวชนตื่นรู้กู้วิกฤติโลกร้อน”

หลักสูตรฝึกอบรม"ผู้นำเยาวชนตื่นรู้กู้วิกฤติโลกร้อน" โดย Thai Climate Justice for All (TCJA) หลักการและเหตุผล           ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โลกร้อน) เป็นปัญหาที่คุกคามมนุษยชาติที่รุนแรงที่สุด กระทบต่อทุกผู้คนบนผืนพิภพ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คนชายขอบ ชุมชนที่อยู่กับระบบนิเวศธรรมชาติที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอากาศสุดขั้ว เช่น ชุมชนในพื้นที่ป่า ชุมชนลุ่มแม่น้ำ ชายฝั่ง ชุมชนเกษตรกรรม เป็นต้น ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อภัยพิบัติขอ... อ่านต่อ
8 min read
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการเรียนรู้ปรัชญาการเมืองและมานุษยวิทยาฉบับนักพัฒนาสังคม

กฤษฎา บุญชัยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เป้าหมาย           เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับนักพัฒนา นักกิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่ในทุกภาคส่วน ที่มีเป้าหมายพัฒนาทางปัญญาและวิชาการเพื่อการศึกษา ทำความเข้าใจสังคมที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงให้ลึกซึ้ง เท่าทัน อันทำให้ยกระดับการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนา และการสร้างสรรค์สังคมที่สันติ ยั่งยืน และเป็นธรรมได้ดียิ่งขึ้น ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการศึกษาแต่ละแบบล้วนมีอุดมก... อ่านต่อ
14 min read
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.กำกับ ดูแล การจัดการ อากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ

เอกสาร ร่างพรบ กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ (ฉบับเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย) อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://drivegooglecom/file/d/1G1zEHo_veTY-VFhx3Ki7RvvBvo_N8fLW/view วิธีร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่าง พรบกำกับ ดูแล การจัดการ อากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ 1โหลดและกรอกแบบฟอร์มที่ได้ส่งมาให้ ตามแนบ https://wwwldiorth/wp-content/uploads/2020/09/แบบฟอร์มเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายdoc 2 กรอกแบบฟอร์มตามตัวอย่างที่ส่งให้ ตามแนบ 3 ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นต์กำ... อ่านต่อ
2 min read
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกันระดมรายชื่อ เสนอร่างกฎหมายกำกับดูแลจัดการอากาศเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ

เครือข่ายอากาศสะอาดขอเชิญทุกท่านที่ห่วงใยในปัญหาฝุ่น PM 25 พิจารณาให้ความเห็นและร่วมมือเผยแพร่ร่าง พรบกำกับดูแลการจัดการอากาศเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ ร่าง พรบดังกล่าวมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดการปัญหาอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย ที่มา ของร่าง พรบ นี้ : จากการทำงานของเครือข่ายอากาศสะอาด ตั้งแต่มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาจากความจริงในพื้นที่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางวิชาการข้ามศาสตร์ และกลไกการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งร... อ่านต่อ
4 min read
ข่าวประชาสัมพันธ์

(สำเนาร่าง) พระราชบัญญัติ การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด

ยกร่างโดยอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุลคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาลมหายใจเชียงใหม่ ขณะนี้ยื่นรายชื่อต่อรัฐสภาแล้ว พรรคการเมืองแตกต่างก็กำลังจะทำร่างมาประกบ ติดตามต่อไปนะครับ ว่าเราจะมีกฎหมายจากภาคประชาชนที่คุ้มครองสิทธิในอากาศ จากปัญหาฝุ่น PM 25 ได้หรือไม่ นายกฤษฎา บุญชัยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา อ่าน(สำเนาร่าง) พระราชบัญญัติ การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ฉบับเต็มได้ที่ https://wwwldiorth/wp-content/uploads/2020/08/89886pdf https://youtube/U5RFV2XXNOI... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อสารจากตัวแทนภาคประชาชน ในคณะทำงานประสานงานข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐเพื่อของใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องการเสนอโครงการของภาคประชาชน

กรอบ แนวทางการเสนอโครงการฯ คุณสมบัติขององค์กรภาคประชาชนที่เสนอโครงการฯ เป็นองค์กรภาคประชาชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ยังมีการดำเนินงานตามภารกิจจัดตั้งอย่างต่อเนื่องลักษณะข้อเสนอโครงการฯข้อเสนอโครงการฯมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนงงานหรือโครงการที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พศ2563, มติครม และระเบียบสำนักนายกข้อเสนอของโครงก... อ่านต่อ
5 min read