รายงานวิจัย

รายงานวิจัย

โครงสร้าง ขบวนการเคลื่อนไหว และยุทธศาสตร์ สิทธิชุมชนกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

กฤษฎา บุญชัย หายนะทางนิเวศ ความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากร การจัดการทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมได้กลายเป็นปมปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ ดังปรากฏจากวิกฤติโลกร้อนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมได้สร้างความปั่นป่วนต่อนิเวศ และการดำรงชีพของทุกสรรพชีวิต ขณะที่ความรุนแรงระบบนิเวศเชิงโครงสร้างขยายตัวยิ่งขึ้น รัฐซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมหาได้ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรเพื่อประโยชน์สุขและเป็นธรรมของประชาชน แต่ได้ยึดเอาทรัพยากรของชุมชนไปรวมศูนย์เพื่ออำนาจและความมั่งคั่ง ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งในสังคมไทยที่เผชิญ... อ่านต่อ
5 min read
รายงานวิจัย

การประมวลองค์ความรู้ และข้อเสนอการปฏิรูปฐานทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรม

นายกฤษฎา บุญชัยเลขานุการคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน ฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และน้ำ จากประสบการณ์การทำงานเคลื่อนไหวเชิงนโยบายด้านทรัพยากรมาตลอด จากการประมวลข้อมูล งานวิจัย และการเข้าพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน ฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และน้ำ ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูป ผู้วิจัยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรกับความยั่งยืนของระบบนิเวศและทรัพยากรเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก เราไม่สามารถที่จะมุ่งปกป้องระบบนิ... อ่านต่อ
4 min read
รายงานวิจัย

การศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ปิยาพร อรุณพงษ์นักวิชาการอิสระ เพื่อให้การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้มีการบูรณาการเชื่อมโยงในการบังคับใช้ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  รับรองสิทธิชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความทันสมัยต่อการกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน  จึงต้องมีการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการจัดรับฟังความคิดเห็นและ... อ่านต่อ
1 min read
รายงานวิจัย

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสร้างพลังสังคมด้าน สิทธิมนุษยชน (Check Lists) ด้านกฎหมายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ดรกฤษฎา บุญชัย ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ข้อตกลง และพิธีสารระหว่างประเทศที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าอย่างน้อย ๗ ประการ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล คศ๑๙๘๒ และโครงการชีวมณฑล ทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะ... อ่านต่อ
2 min read
รายงานวิจัย

กรณีศึกษาการปฏิรูปที่ดิน อ.คุระบุรี จ.พังงา

สำนักงานปฏิรูป (สปร) พศ 2555 กรณีศึกษาการปฏิรูปที่ดินในครั้งนี้  เป็นการศึกสภาพปัญหาที่ดินในพื้นที่อำเภอคุระบุรี โดยเฉพาะการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติซ้อนทับพื้นที่ชุมชน รวมทั้งบทเรียนความสำเร็จ รูปแบบหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของพื้นที่อำเภอคุระบุรี โดยเลือกศึกษาบทเรียนของชุมชน 13 แห่งที่เป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม) อำเภอคุระบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการเรียกร้องสิทธิการครอบครองที่ดินด้วยพลังชุมชน จากปัญหาภาครัฐประกาศพ... อ่านต่อ
2 min read
รายงานวิจัย

กรณีศึกษาการปฏิรูปที่ดินพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

บริพัตร สุนทร[1] ระวี ถาวร[2] และโชคดี ปรโลกานนท์2 อดีตพื้นที่วังน้ำเขียวเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์การเข้าถึงยากลำบากต่อมามีการพัฒนาตัดถนนเส้น 304  พร้อมกับเส้นทางรอบเขาใหญ่หลังประกาศพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ทำให้การเข้าถึงสะดวกมากขึ้น จึงเป็นกลายพื้นที่ดึงดูดผู้คนหลากหลายจากทุกสารทิศเข้ามาอยู่อาศัย ทำมาหากินในอาชีพต่างๆ ที่หลากหลาย ดังนั้นพัฒนาการการเติบโตของอำเภอวังน้ำเขียวจึงมีความสัมพันกับพัฒนาการเชิงนโยบายของการพัฒนาประเทศทั้งนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายป่... อ่านต่อ
4 min read
รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์การปฏิรูปที่ดินที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

กฤษฎา บุญชัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์การปฏิรูปที่ดินที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างนโยบายที่นำมาสู่สภาพปัญหาการจัดการที่ดินที่ไม่เป็นธรรมและ ไม่ยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาแนวทาง รูปแบบ และกลไกการปฏิรูปที่ดินเพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรมทั้งในระดับ ท้องถิ่นและระดับชาติ พร้อมข้อเสนอในเชิงปฏิบัติการ 3) เพื่อรณรงค์เผยแพร่ต่อสาธารณะให้เกิดการตื่นตัวต่อปัญหาที่ดินและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การปฏิรูปที่ดิน      &nb... อ่านต่อ
4 min read
รายงานวิจัย

ทาม: พื้นที่ ความหมาย สายน้ำ ป่าแห่งชีวิต

กรณีศึกษาการปฏิรูปที่ดิน: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิเกษตรกรรมในพื้นที่ทามตำบลท่าช้างและตำบลบุ่งมะแลง อสว่างวีระวงศ์ จอุบลราชธานี งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาพื้นที่ทาม บริเวณต่อเนื่อง 2 ตำบล ตำบลท่าช้างและตำบลบุ่งมะแลง อยู่ในอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องมาจากแม่น้ำมูล อันเป็นผืนน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีปลาหลากหลายชนิด มีรูปแบบวิธีการอยู่ร่วมกับน้ำ  นำเรื่อง             กรณีพื้นที่ทาม ตำบลท่าช... อ่านต่อ
3 min read
รายงานวิจัย

คู่มือการปฏิรูปที่ดิน

อยู่ที่เธอนั้นจะกล้าเปิด… ปิยาพร อรุณพงษ์นักวิชาการอิสระ คู่มือการปฏิรูปที่ดินเล่มนี้เขียนขึ้นบนพื้นฐานของ “ความสงสัยใคร่รู้” เป็นตัวตั้ง ทั้งที่ต้องการศึกษา ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยในฐานะงานวิชาการหนึ่ง และการพยายามอยากจะชวนคิดคำตอบ และแนวทางการปฏิรูปที่ดินในฐานะการทำงานวิชาการที่กินได้ โดยได้ยินมาเป็นเวลานานว่าการแก้ปัญหา ความเหลื่อล้ำในสังคมไทย เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก และก็ยากจนคนในสังคมก็ลืมมันไปแล้ว ทั้งนักวิชาการ นักปฎิบัติและนักเคลื่อนไหว ตลอดจนชาวบ้านผู้ประสบปัญหาและกำลังจะเจอปั... อ่านต่อ
5 min read