กิจกรรม

กิจกรรม

วันที่ 4 พ.ย. 2562

วันที่ 4 พย 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองม่วง ม4 ตชุมแสง อวังจันทร์ จระยอง เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และสุขภาวะชุมชนที่ดี จากการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาะ (สสส) จัดประชุมเชิงปฏิบัตืการเพื่อถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและป่าชุมชน สำหรับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง และป่าชุมชนตำบลพวา ต้นแบบ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองม่วง คณะกรร... อ่านต่อ
4 min read
กิจกรรม

วันที่  28 ตุลาคม  2562

วันที่  28 ตุลาคม  2562 ผม กฤษฎา บุญชัย ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาครับ วันนี้ผมได้รับเชิญจากภาคีลุ่มน้ำโขง โดยพี่มนตรี จันทวงศ์ กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง มาเป็นผู้ดำเนินรายการเวทีเรื่องเขื่อนไชยะบุรี กับคำถาม ความรับผิดชอบและธรรมาภิบาลของกลไกระดับประเทศและระหว่างประเทศ ที่ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย เขื่อนไชยะบุรีซึ่งเป็นโครงการเขื่อนของไทยที่ไปลงทุนสร้างในลาว โดยกลุ่มธุรกิจและ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เขื่อนดังกล่าวจะเปิดทำการส่งไฟฟ้ามาไทยวันพรุ่งนี้ ปัญหาของเขื่อนนี้ก็เช่นเดียวกับเขื่อ... อ่านต่อ
7 min read
กิจกรรม

งานของเราอยู่กลุ่มไหน

ดรกฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา นักวิชาการโครงการสนับสนุนวิชาการฯ บรรยายปฏิบัติการสร้างพลเมืองอาหารเพื่อระบบอาหารสุขภาวะที่ยั่งยืน ชี้ถึง 3 กระบวนทัศน์อาหารระดับสากล ได้แก่กระบวนทัศน์แบบนักผลิตที่สะท้อนในระบบอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ที่อยู่บนพื้นฐานกำไรสูงสุดและมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น GMOs และกระบวนทัศน์เชิงนิเวศผสมผสานที่อยู่บนพื้นฐานนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตอินทรีย์ มุ่งสร้างอาหารมั่นคงปลอดภัยให้คนยากจน และสิทธิอาหารของประชาชน แต่กลับเป็น... อ่านต่อ
3 min read
กิจกรรม เครือข่ายภัยพิบัติ

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ “เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง”

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ “เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง” ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติเมืองแม่สอด  และผู้นำชุมชน สนับสนุนโดย  อำเภอแม่สอด,เทศบาลนครแม่สอด, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม เครือข่ายภัยพิบัติ

มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 1 พศ 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม พศ 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม เครือข่ายภัยพิบัติ

แลกเปลี่ยนเสวนาเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ "อนาคต ไทสกล"

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม เครือข่ายภัยพิบัติ

การเสวนาวิชาการ “ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมาย ที่หลายหลากของภัยพิบัติ”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 900-1530 น ณ ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

พุทธธรรม และหลักการสิทธิเสรีภาพ โดยศาสตาจารยเ์สน่ห์ จามริก

นรานรติ รจฉฺาน เภทา สตฺตา สุเขสิโน สพเพปิ สุขิโน โหนฺติ สุขิตตฺตา จ เขมิโน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

ในวาระปี ที่ 90 ของ ศ.เสน่ห์ จามริก โดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล

แรกเมื่อเห็นชื่อ เสน่ห์ จามริก นั้นผมมีอายุราว 18 ปี ชื่อน้ีปรากฏอยู่บนปกหนังสือเล่ม หน่ึงเป็นเล่มบางๆซึ่ง ผมจำช่ือ ไม่ได้แล้ว จำได้เพียงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่อยู่ในความสนใจของผม แต่เนื่องจากตอนนั้นผมกำลัง ตกอยู่ในห้วงภวังค์ของการเมืองฝ่ายซ้าย แถมยังอยู่ต่างจังหวัดอีกด้วยเงิยที่มีจึงใช้สำหรับซื้อหนังสือซ้ายๆเท่านั้น  แต่ถึงกระนั้นชื่อของ เสน่ห์ จามริก ก็อยู่ในความจำของผมตลอดมา (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

มีช่องว่างเพื่อเรียนรู้

ภาพท่านอาจารย์นั่งสบายๆ อยู่บนเสื่อที่ปูบนพื้นดิน ใต้ร่มเงาไม้ในไร่นา แวดล้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านและพวกเราเป็นภาพที่พวกเราได้เห็นตลอดช่วงเวลาที่ทำงานร่วมกับท่านการร่วมแลกเปลี่ยนอย่างออกรสชาติและมีชีวิตชีวาท่านเปี่ยมด้วยพลังความเชื่อมั่นใส่ใจอย่างจรดจ่อฟังชาวบ้านพูดและทุ่มเทความพยายามความอดทนทั้งปลุกทั้งปลอบให้ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนนั้นได้เห็นคณุค่าความหมายของ การดำรงวิถีชีวิตบนฐานทรัพยากร (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read