งานของเราอยู่กลุ่มไหน

Share Post :

ดร.กฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา นักวิชาการโครงการสนับสนุนวิชาการฯ บรรยายปฏิบัติการสร้างพลเมืองอาหารเพื่อระบบอาหารสุขภาวะที่ยั่งยืน ชี้ถึง 3 กระบวนทัศน์อาหารระดับสากล ได้แก่กระบวนทัศน์แบบนักผลิตที่สะท้อนในระบบอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ที่อยู่บนพื้นฐานกำไรสูงสุดและมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น GMOs. และกระบวนทัศน์เชิงนิเวศผสมผสานที่อยู่บนพื้นฐานนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตอินทรีย์ มุ่งสร้างอาหารมั่นคงปลอดภัยให้คนยากจน และสิทธิอาหารของประชาชน แต่กลับเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนทางนโยบายน้อยที่สุด

นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ setting ต่าง ของแผนงาน เช่น การผลิต ตลาดสีเขียว ภายใต้เกณฑ์การศึกษาบทเรียนขับเคลื่อนอาหารสุขภาวะ ได้แก่ ความยั่งยืน นวัตกรรม การยกระดับ และผลสั่นสะเทือนต่อสังคม #เวทีคืนประเด็นสังเคราะห์และร่วมออกแบบทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

#งานของเราอยู่กลุ่มไหน

Dr. The, the local community institute, developed the scholars, the academic support program, described the operation to build food citizen for the healthy food system. The sustainable condition points to 3 the cuddle food. International Food is the the cuddle The type of a that reflects in the cuddle-Year-old food industry system, the science of living creatures on the basis of the highest profit and aims to develop biological technology such as Gmos. And the cuddle-Year-old the is a combination of, Agriculture and biodiversity. Organic production aims to build stable food, safe for the poor and food of the people, but it is a trick. Got the least policy support

Also analyze the various settings of the plan, such as the production of green market under education, lesson, drive, food, happiness, is sustainability, innovation, uplifting and vibration to society. #Stage night, synthetic point and design the direction of food plan for happiness.

 

Share Post :
Scroll to Top