หนังสือแนะนำ

หนังสือแนะนำ

ชุดหนังสือองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

  ประชาชนจัดการตนเอง : 5 กรณีศึกษาจากภาคสนาม ข้อสรุปจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ 1(25 ตค 56) ตลอดระยะเวลาประมาณ 120 ปีที่ผ่านมา อำนาจของรัฐไทยถูกจัดโครงสร้างไว้ในลักษณะ รวมศูนย์ที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ โดยมีรัฐบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของระบบบริหารราชการแผ่นดินอันประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีกิ่งก้านสาขาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและมีอำนาจบริหารจัดการสังคมในทุกขอบเขตทุกปริมณฑล แน่ละเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบอบการปกครองแบบรวมศูนย์ดังกล่าวเคยมีคุณูปการใหญ่หลวงในการปกป้องแผ่นดินไทยให้... อ่านต่อ
10 min read
หนังสือแนะนำ

ช้างให้ออก

ช้างให้ออก โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต) จากผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าโครงการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในชุมชนจะต้องทำกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ และใช้เวลาครึ่งวัน หรือวันเดียว มีระยะเวลาสั้นในแต่ละครั้ง โดยแรงจูงใจในเรื่องรายได้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญของคนในชุมชน เพราะส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพและทำมาหากินพึ่งพาตนเองได้ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
หนังสือแนะนำ

โคกเคียน

โคกเคียน โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต) โครงการที่เราทำถึงคนน้อย แต่ยั่งยืนกว่า เพราะเรามาร่วมทำร่วมกันทำงานจากความต้องการ ราชการให้ของมาแล้วไม่เคยติดตามว่าใช้ได้ไหม แจกเครื่องจักรมาก็ทิ้งเป็นเศษเหล็ก ชาวบ้านอยากได้หรือไม่อยากได้ ก็ยัดเยียดให้มา แต่ถ้าชาวบ้านตกลงจะทำกันเอง จะพยายามทำ ไม่ทิ้งกันง่ายๆ รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
หนังสือแนะนำ

พิทักษ์ลิขิต

พิทักษ์ลิขิต โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต) หลังจากสร้างอาคารเอนกประสงค์เสร็จ ชาวบ้านประจักษ์แก่ตัวเอง ถึงประโยชน์ของการมีพื้นที่ส่วนกลาง ที่ดึงหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาทำกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
หนังสือแนะนำ

กุนุงจนอง

กุนุงจนอง โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต) ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม ทุนที่มีอย่ในชุมชน และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นบทเรียนใหม่ที่ชุมชนได้ร่วมกันเรียนรู้ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
หนังสือแนะนำ

บ้านทอนอามาน

บ้านทอนอามาน โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
หนังสือแนะนำ

กือเม็ง

กือเม็ง โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
หนังสือแนะนำ

ปาตาบาระ

ปาตาบาระ โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
หนังสือแนะนำ

บ้านโคกพะยอม

บ้านโคกพะยอม โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
หนังสือแนะนำ

กาแลตาแป

กาแลตาแป โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read