การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

โดยความร่วมมือ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหารตพระกลางทุ่ง อธาตุพนม จนครพนม โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหารกลุ่มชุมชนคนฮักปากชม ตปากชม อปากชม จเลย วิถีปรับตัวชุมชนเพื่อความมั่นคงอาหาร และกอบกู้สิทธิของแม่น้ำโข... อ่านต่อ
6 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ถอดเทป เวทีสภาประชาชนอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์ ว่าด้วยความล้มเหลวในการจัดการที่ดิน และป่าไม้

อ่านบันทึกการเสวนาออนไลน์…ดาวน์โหลดไฟล์ ebook https://wwwldiorth/wp-content/uploads/2022/01/ความล้มเหลวในการจัดการที่ดิน-แล... อ่านต่อ
1 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

บันทึกเสวนาออนไลน์ :ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์

อ่านบันทึกการเสวนาออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ ebook https://wwwldiorth/wp-content/uploads/2021/10/mngt_natr_res_-forest-con-areapdf ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา LDI คณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์ เสวนาโดย มานพ คีรีภูวดล กรรมาธิการฯ ศยามล ไกยูรวงศ์ คณะกรร... อ่านต่อ
2 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

สิทธิชนเผ่าในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองทางกฏหมายหรือไม่

อ่านรายละเอียดของร่าง : https://drivegooglecom/drive/folders/1h6uowvB6j2eFeNN3scEizOb99L8YVqHM ขอเชิญประชาชนที่สนใจคุ้มครองวิถีนิเวศวัฒนธรรมร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย(ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พศ … (รายละเอียดร่างกฎหมายตาม QR CODE) โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้“กลุ่มชาติพันธุ์” ไว้ในมาตรา ๔ ว่า “กลุ่มคนที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันหรือหลายกลุ่มหรือเป็นชนเผ่าพื้นเมือง ที่ตั้งถิ่นฐานร่วมกันโดยมีวิถีปฏิบัติตามจารีตประเพณีสืบทอดจากบรรพชน... อ่านต่อ
10 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

บทสังเคราะห์ : กรณีศึกษาป่าชุมชนแห่งความยั่งยืน “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัตรางวัลแห่งความยั่งยืน”

ภาพรวมจาก 3 กรณีศึกษา โดย ดร เอนก นาคะบุตร ในปี 2563 ที่ผ่นมาคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ฯ เริ่มศึกษากรณีศึกษา 3 กรณี จาก 3 ประเด็น วิกฤตของประเทศ คือ1 เรื่องการจัดการน้ำ โดยชุมชนตำบลเชื้อเพลิง จังหวัดสุรินทร์2เรื่องการจัดการไฟป่า โดยชุมชนบ้านขอใต้ ขอเหนือ จังหวัดลำปาง3 การจัดการป่าชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตต้นน้ำ ชุมชนบ้านคลองเรือ จังหวัดชุมพร บทสังเคราะห์ภาพรวม ความร่วมมือระหว่างประชาชนในเขตป่าชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมป่าไม้ ล้วนสร้างมิติใหม่ของ "คุณค่าร่วม" หรือ "จิตส... อ่านต่อ
50 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

สัมภาษณ์ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

สัมภาษณ์ ศดรยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัมภาษณ์โดย สาวิตรี พูลสุโข ถาม  สถานการณ์ปัญหาที่ผ่านมาในช่วงเหตุการณ์ป่าห้วยแก้ว  ปัญหาสำคัญที่พบในช่วง 2528 ก่อนอาจารย์ทำวิจัยสถานการณ์ทางภาคเหนือเป็นอย่างไร ศดรยศ สันตสมบัติ ไม่ใช่แค่สถานการณ์ของภาคเหนือ แต่เป็นสถานการณ์ของโลกและของประเทศ ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต่อจากนายกเปรม ติณสูลานนท์ ภาคธุรกิจเข้มแข็งมากในช่วงนั้น ทำให้เริ่มการแย่งชิงทรัพยากรมากขึ้น รวมถึงนโยบาย... อ่านต่อ
24 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

สัมภาษณ์ พะตีจอนิ โอ่โดเชา

สัมภาษณ์ พะตีจอนิ โอ่โดเชาอดีต ผู้นำชนเผ่า/เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(คกน)ปัจจุบัน ปราชญ์ชาวบ้าน /ที่ปรึกษาเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ บ้านหนองเต่า โดย สาวิตรี พูลสุขโข ถาม  อยากให้พะตีเล่าเรื่องในอดีตเกิดปัญหาอะไร ทำไมชาวบ้านถึงลุกขึ้นมาเรียกร้องป่าชุมชน พะตีจอนิ  โอ่โดเชา             เมื่อลูกหลานไปเรียนหนังสือ ทำให้เด็กบางคนพูดภาษากระเหรี่ยงไม่ได้ และในหนังสือเรียนก็ใส่หลักสูตรว่... อ่านต่อ
20 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

สัมภาษณ์ คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

สัมภาษณ์ คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศวันที่ 6 กันยายน 2562 โดย สาวิตรี พูลสุขโข ถาม –เกิดเหตุการณ์อะไรถึงเกิดป่าชุมชน ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ             เริ่มแรกที่ทำเรื่องชุมชนกับการจัดการทรัพยากร เราศึกษาเรื่องการจัดการเหมืองฝาย ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับการผลิต สัมพันธ์กับน้ำ สัมพันธ์กับป่าต้นน้ำ เพราะเหมืองฝายมีพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นจุดเริ่มต้นที่ศึกษา ทางล้านนามีชุมชนที่ดูแลจัดการทรัพยากรจัดการน้ำ เชื่อมโยงกับป่าต้นน้ำ และการเกษตร เ... อ่านต่อ
19 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

บทสัมภาษณ์ ศดรอานันท์ กาญจนพันธุ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562โดย สาวิตรี พูลสุโข ถาม สถานการณ์ป่าชุมชนในยุคแรกๆ เกิดปัญหาอะไรบ้างในพื้นที่ภาคเหนือ ศดรอานันท์  กาญจนพันธุ์ เมื่อปี 2528  นโยบายที่สำคัญคือ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ รัฐเน้นนโยบายการอนุรักษ์โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็น 25%  นโยบายนี้เป็นนโยบายปิดป่า แนวทางในการอนุรักษ์โดยการขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีการประกาศอุทยานแห่งชาติมากขึ้น ประกาศพื้นที่ที่รัฐจะเข้าไปจัดการเ... อ่านต่อ
26 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ร่าง : บทสรุปเชิงนโยบาย “การอนุรักษ์ และพัฒนา” ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรัฐ ผนึกกำลังประชาชน (ประชา + รัฐ )

ร่างโดย ดรเอนก นาคะบุตรประธานคณะทางานจัดการองค์ความรู้ฯวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถาบันลูกโลกสีเขียว มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง ดิน น้ำ ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ สบูรณ์และสืบสานไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต ด้วยการส่งเสริม และให้กำลังใจผ่าน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" หลายประเภท ได้แก่ ประเภทชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน งานเขียนความเรียง สื่อมวลชน และผลงานสิปปนนท์ เกตุทัตฯ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างแก่ประเทศและประชาชนทั่วไปมาตลอดทุกปีกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ในรอบกว่า... อ่านต่อ
7 min read