การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

สัมภาษณ์ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

สัมภาษณ์ ศดรยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัมภาษณ์โดย สาวิตรี พูลสุโข ถาม  สถานการณ์ปัญหาที่ผ่านมาในช่วงเหตุการณ์ป่าห้วยแก้ว  ปัญหาสำคัญที่พบในช่วง 2528 ก่อนอาจารย์ทำวิจัยสถานการณ์ทางภาคเหนือเป็นอย่างไร ศดรยศ สันตสมบัติ ไม่ใช่แค่สถานการณ์ของภาคเหนือ แต่เป็นสถานการณ์ของโลกและของประเทศ ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต่อจากนายกเปรม ติณสูลานนท์ ภาคธุรกิจเข้มแข็งมากในช่วงนั้น ทำให้เริ่มการแย่งชิงทรัพยากรมากขึ้น รวมถึงนโยบาย... อ่านต่อ
24 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

สัมภาษณ์ พะตีจอนิ โอ่โดเชา

สัมภาษณ์ พะตีจอนิ โอ่โดเชาอดีต ผู้นำชนเผ่า/เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(คกน)ปัจจุบัน ปราชญ์ชาวบ้าน /ที่ปรึกษาเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ บ้านหนองเต่า โดย สาวิตรี พูลสุขโข ถาม  อยากให้พะตีเล่าเรื่องในอดีตเกิดปัญหาอะไร ทำไมชาวบ้านถึงลุกขึ้นมาเรียกร้องป่าชุมชน พะตีจอนิ  โอ่โดเชา             เมื่อลูกหลานไปเรียนหนังสือ ทำให้เด็กบางคนพูดภาษากระเหรี่ยงไม่ได้ และในหนังสือเรียนก็ใส่หลักสูตรว่... อ่านต่อ
20 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

สัมภาษณ์ คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

สัมภาษณ์ คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศวันที่ 6 กันยายน 2562 โดย สาวิตรี พูลสุขโข ถาม –เกิดเหตุการณ์อะไรถึงเกิดป่าชุมชน ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ             เริ่มแรกที่ทำเรื่องชุมชนกับการจัดการทรัพยากร เราศึกษาเรื่องการจัดการเหมืองฝาย ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับการผลิต สัมพันธ์กับน้ำ สัมพันธ์กับป่าต้นน้ำ เพราะเหมืองฝายมีพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นจุดเริ่มต้นที่ศึกษา ทางล้านนามีชุมชนที่ดูแลจัดการทรัพยากรจัดการน้ำ เชื่อมโยงกับป่าต้นน้ำ และการเกษตร เ... อ่านต่อ
19 min read
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

บทสัมภาษณ์ ศดรอานันท์ กาญจนพันธุ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562โดย สาวิตรี พูลสุโข ถาม สถานการณ์ป่าชุมชนในยุคแรกๆ เกิดปัญหาอะไรบ้างในพื้นที่ภาคเหนือ ศดรอานันท์  กาญจนพันธุ์ เมื่อปี 2528  นโยบายที่สำคัญคือ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ รัฐเน้นนโยบายการอนุรักษ์โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็น 25%  นโยบายนี้เป็นนโยบายปิดป่า แนวทางในการอนุรักษ์โดยการขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีการประกาศอุทยานแห่งชาติมากขึ้น ประกาศพื้นที่ที่รัฐจะเข้าไปจัดการเ... อ่านต่อ
26 min read
Uncategorized การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ไร่หมุนเวียน สิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อความเป็นธรรมทางนิเวศและสังคม[1]

Rotational farming: Cultural rights for ecological and social practice ดรกฤษฎา บุญชัยKritsada Boonchaiสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาLocal Development Institute (LDI) บทคัดย่อ             ไร่หมุนเวียน คือระบบการผลิตพื้นบ้านของคนกะเหรี่ยงและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่บนที่สูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นๆ โดยประยุกต์จากกระบวนการของนิเวศป่าเขตร้อนชื้นด้วยการทำการผลิตในระยะสั้นและปล่อยพักฟื้นระยะยาวจนผืนดินคืนความสมบูรณ์แล้วจึงวนกลับมา... อ่านต่อ
53 min read