ป้ายกำกับ: thailand 4.0

CSDI Blog

PGS กับการเป็นแนวร่วมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยุค Thailand 4.0

ทิศทางเกษตรกรรมยั่งยืนที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พศ 2560 - 2564) มีเป้าหมายการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 5 ล้านไร่ ในปี พศ 2564 (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read