CSDI Blog

CSDI Blog

พื้นที่ใหม่ พลังใหม่ ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคที่1) ว่าด้วยการก่อกําเนิด “โรงงานสร้างป่า” กับรางวัลนวัตกรรมแห่งสยาม

ท่ามกลางอาคารสูง ตึกใหญ่ในบริเวณสะพานเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS และมหาวิทยาลัยชื่อ ดัง ณ ที่ตรงนั้นคือบริเวณสยามพารากอน (Siam Paragon) ที่ซึ่งเป็นทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนําของประเทศไทย ศูนย์กลางของคลื่นแฟชั่นของวัยรุ่นในเจนใหม่ (New-Generation) พื้นที่เศรษฐกิจการค้าที่สําคัญในเชิงธุรกิจ พื้นที่ดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economic) และไม่ไผ่บนเส้นทางแม่แจ่มโมเดล พลัส

การทำความเข้าใจแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือที่เรียกว่า Creative Economic อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับกลุ่มผู้คนที่ปฏิสัมพันธ์และมีบทบาทหรือกลุ่มที่สนใจงานเชิงสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economic) และไม่ไผ่บนเส้นทางแม่แจ่มโมเดล พลัส

การทำความเข้าใจแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือที่เรียกว่า Creative Economic อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับกลุ่มผู้คนที่ปฏิสัมพันธ์และมีบทบาทหรือกลุ่มที่สนใจงานเชิงสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

5. ยโสธรโมเดล

ยโสธรโมเดล   การสร้างชุมชนพึ่งตนเองที่ยั่งยืนและเป็นธรรม ที่มาของ “ยโสธรโมเดล” “ยโสธรโมเดล” เป็นชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลปัจจุบันเป็นผู้ตั้งชื่อ หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว “ยโสธรโมเดล” อันหมายถึงเครือข่ายเกษตรกรที่ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อนิเวศ สุขภาพ สังคม และการค้าที่เป็นธรรม โดยเชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภคนั้นเกิดขึ้นจากริเริ่มของผู้นำชุมชน ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชนมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี นับได้ว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ในยุคแรกๆ ของภาคอีสาน ต่อเนื่องมาจากกลุ่มเกษตรอินทรีย... อ่านต่อ
12 min read
CSDI Blog

ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น ตอนที่ 3 โจทย์และวิธีวิทยาของการวิจัยโดยชุมชน

นักวิชาการหาโจทย์วิจัยจากการต่อยอดหรือหักล้างแนวคิด ทฤษฎีเดิม บ้างก็แสวงหาในสิ่งที่ในแวดวงวิชาการหรือในสังคมยังไม่มีคำตอบชัดเจน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น ตอนที่ 2 Inside Out ญาณวิทยาเชิงลึกของชุมชน

ในโลกวิชาการสมัยใหม่ ญาณวิทยาไม่ได้มีแค่ประจักษ์นิยมเท่านั้น ยังมีญาณวิทยาอีกหลายแบบ แต่ที่น่าสนใจเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับประจักษ์นิยมซึ่งเป็นญาณวิทยาหลักของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ คือ “ปรากฏการณ์วิทยา” (Phenomenology) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

ว่าด้วยวิจัยท้องถิ่น ตอนที่ 1 ญาณวิทยา ปัญหาของการวิจัยท้องถิ่น

  เมื่อกล่าวถึงงานวิจัยท้องถิ่นที่กำลังเป็นจุดสนใจของนักพัฒนานั้น ตามความหมายที่ สกวฝ่ายวิจัยท้องถิ่นให้ไว้สรุปได้ว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นหลักในการดำเนินการ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

อาจารย์เสน่ห์ จามริก นักรัฐศาสตร์บูรณาการหนึ่งเดียว

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี, (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โชคดีในชีวิตของผมอย่างหนึ่งคือการได้รู้จักและได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

อาจารย์ผู้ให้ความรู้ และมุมมอง

โดย ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ ท่านอาจารย์เสน่ห์  จามริก  ท่านสอนคณะรัฐศาสตร์  ผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี  ๒๕๑๙ ท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นรองอธิการบดีในช่วงที่ท่าน อป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

ฐานทรัพยากรไทยในมุมมองของ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

โธมัส มัลธัส (Thomas Malthus) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวอังกฤษได้เคยกล่าวเชิงทำนายไว้เมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้วว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในอนาคต ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่ทรัพยากรที่มีอยู่ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read