SDGs จากผืนดิน

SDGs จากผืนดิน

ร่วมกัน Endgame ทุนนิยมความมั่นคงอาหารที่สร้างหายนะต่อโลก

  FAO หรือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ชูความสำคัญของความมั่นคงอาหาร (food security) เป็นนโยบายระดับโลกมาตั้งแต่ปี 2517 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวโลกเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหาร เกิดวิกฤติอาหารราคาสูงซึ่งสัมพันธ์วิกฤติราคาน้ำมัน (ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเกษตรหลายชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปัญหาเรื่องการขนส่ง) จึงเกิดอดอยาก ยากจน ทุกขโภชนาการ นำมาสู่สุขภาพที่อ่อนแอ ความเจ็บป่วยจากการขาดสารอาหารของประชาชนที่ยากจนทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ ที่ระบบเศรษฐ... อ่านต่อ
14 min read
SDGs จากผืนดิน

26 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน บทสะท้อนความวกวนของประชาธิปไตยไทย

  น่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้เวลาเดินทางยาวนานที่สุดของประเทศไทย เมื่อร่าง พรบป่าชุมชนได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ปีนี้ (2562) หลังจากที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกยกร่างจากประชาชนทั้งผู้นำชุมชน นักพัฒนาเอกชน และนักวิชาการที่ขับเคลื่อนปฏิรูปป่าไม้ตั้งแต่ปี 2536 ในสมัยที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยตนเอง กว่า 26 ปีที่เดินทางผ่านกระบวนการของรัฐบาล รัฐสภา และพรรคการเมืองครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นบทเรียนชัดเจนที... อ่านต่อ
17 min read
SDGs จากผืนดิน

ถึงเวลาที่สังคมต้องสร้างบทประพันธ์ว่าด้วยนโยบายป่าไม้ขึ้นใหม่

  “พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา…ตามรัฐธรรมนูญ…เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ…และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ…ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน” ถ้อยความจำกัดสิทธิที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) กำลังพิจารณาดูไม่ต่างจากกฎหมายอื่นๆ ที่รัฐมักจะเริ่มต้นด้วยการจำกัดสิทธิเสรีภาพ “บางประการ” ด้วยเหตุผลที่ดูเหมือนจะ “สำคัญ” กว่าสิทธิ... อ่านต่อ
13 min read
SDGs จากผืนดิน

ฝุ่นควัน พาราควอต พันธุ์ข้าว และป่าไม้ บทสะท้อนภาวะรัฐเทียมของสังคมไทย

  “หากให้เลิกใช้สารเคมีใน 1 ปี เรากังวลว่า จะมีผลกระทบกับเกษตรกรจำนวนมาก และการเผาซากพืชจะมีมากขึ้น เพราะใช้ยาปราบศัตรูพืชไม่ได้ จึงได้มีข้อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ใช้เวลาปรับวิธีปฏิบัติทำเกษตรปลอดภัยทั่วประเทศใน 2 ปี ผมยืนยันจะทำให้เห็นเป็นแผนชัดเจน เป็นรูปธรรม” คำให้สัมภาษณ์ของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ยืนยันไม่ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้พาราควอต ยาฆ่าหญ้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง... อ่านต่อ
14 min read
SDGs จากผืนดิน

โลกที่ท้าทายของนักกิจกรรมอนาล็อคและดิจิทัลเพื่อสังคม

“ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน บริสุทธิ์กล้าหาญ จะบานในใจ สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่ แน่วแน่แก้ไข จุดไฟศรัทธา เรียนรู้ ต่อสู้มายา ก้าวไปข้างหน้า เข้าหามวลชน ชีวิต อุทิศยอมตน ฝ่าความสับสน เพื่อผลประชา” แม้จะผ่านไปเกือบสามสิบปี แต่เสียงแว่วของเพลงดอกไม้จะบาน ที่ประพันธ์โดยคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา ยังคงดังอยู่ในมโนสำนึกของข้าพเจ้าและรุ่นพี่ๆ นักกิจกรรมทางสังคมที่ผันตัวเองจากรั้วมหาลัยมาทำงานสังคมในรูปแบบต่างๆ โลกของนักพัฒนาใน “ยุคแสวงหา” เรียบง่ายแต่ลุ่มลึก คนทำงานสังคมจะต้องออกจาก comfort zone ของวิถีคนชั้นกลาง เข... อ่านต่อ
12 min read
SDGs จากผืนดิน

การเมืองแห่งความหวังในการเผชิญโลกร้อน

  กฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา “ผมเคยคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดคือ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การล่มสลายของระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถ้ามีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ดี อีกสัก 30 ปี เราน่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ แต่ผมคิดผิด เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดคือ ความเห็นแก่ตัว ความโลภ และการเพิกเฉยไม่ใส่ใจ … และเราจะแก้ไขก็ด้วยการเปลี่ยนผ่านทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม…ซึ่งนักวิทยาศาสตร์อย่างเราไม่รู้จะทำยังไง” (James Gustave Speth) ถ้อยคำของ Speth นักกฎหม... อ่านต่อ
14 min read