เศรษฐกิจและสังคม

บทความ เศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจและสังคม

การออกแบบยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนสังคม

กฤษฎา บุญชัย ปัญหาของวิธีคิดออกแบบยุทธศาสตร์กระแสหลัก แนวคิดเรื่อง ยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมเป็นแนวคิดทางการทหารที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคม ได้ถูกนำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนา โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ เช่น รัฐบาล ราชการ เอกชน ประชาสังคม การเปลี่ยนบทบาทจากสถานการณ์การสู้รบ มาเป็นการพัฒนาที่มีปัจจัยกว้างขวางและซับซ้อนมากกว่า ทั้งปัญหาที่เผชิญ เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ภาคีที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรที่มี ช่วงเวลาที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ และอื่น ๆ ทำให้ความหมาย... อ่านต่อ
13 min read
เศรษฐกิจและสังคม

ปฏิรูปประชาธิปไตยต้องไปให้ถึงคนชายขอบ

กฤษฎา บุญชัย           ประวัติศาสตร์การต่อสู้ประชาธิปไตยที่ไปถึงคนยากจน คนชายขอบมากที่สุดก็คือ การเคลื่อนไหวของ 3 ประสาน คือ นักศึกษา ชาวนา กรรรมกร และประชาชนทั่วไปในยุค 14 ตุลาคม 2516 เพราะสิ่งที่ตามมาหลังเสรีภาพเบ่งบานผ่านพ้นเผด็จการก็คือ การที่นักศึกษาจับมือกับชาวนาและกรรมกรลงไปเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับคนยากจน รูปธรรมสำคัญคือ การผลักดันพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2518 และพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่านา (2518) เพื่อตอบโจทย์ปัญหาชาวน... อ่านต่อ
6 min read
เศรษฐกิจและสังคม

การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection)

การคุ้มครองทางสังคม ตามความหมายของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายถึง การจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นบริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Nets) สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคม (Social Risk Management) ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตท... อ่านต่อ
7 min read