ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

แผนและยุทธศาสตร์สร้างแผ่นดินสุขภาวะ ใน ๘๐๐ อำเภอ ๘,๐๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ บทบาทของ ๑๐๐ มหาวิทยาลัย ๑ ล้านนิสิต

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสีราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัดนี้เรามีความรู้ และประสบการณ์พอที่จะทำแผนและยุทธศาสตร์ “สร้างแผ่นดินสุขภาวะใน ๘๐๐ อำเภอ ๘,๐๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ” โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive learning to action) ในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างแผ่นดินสุขภาวะ โดยมีอำเภอทุกอำเภอและตำบลทุกตำบลเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็นการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดที่จะฝ่าความยากทุกชนิดไปสู่ ค... อ่านต่อ
2 min read