เสวนาออนไลน์ ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์

วันที่ 29 กันยายน 2564
เวลา 13.00-16.00 น.

เสวนาโดย
มานพ คีรีภูวดล (กรรมาธิการฯ)
ศยามล ไกยูรวงศ์ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
ระวี ถาวร (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า)
สมชาย หอมลออ (นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน)
สุมิตรชัย หัตถสาร (ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น)
ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล (กรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น)
ดร.กฤษฎา บุญชัย (สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)
.
ชวนเสวนาโดย
อภินันท์ ธรรมเสนา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชมคลิปการเสวนา