แบบสำรวจ

แบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้และการเข้าถึงผักผลไม้ของประชาชน
สำหรับประชากรอายุ 10 ปีขึ้นไป
แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

3. ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคผักผลไม้
  1. เมื่อวาน นับตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน คุณ (หนู/พี่/น้า/ป้า/ลุง/ตา/ยาย) กินอะไรบ้าง โปรดระบุ
  1. เมื่อวาน นับตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน คุณ (หนู/พี่/น้า/ป้า/ลุง/ตา/ยาย) กินผักเหล่านี้มากน้อยเพียงใด (ถ้าไม่กินให้ตอบ 0)

12.เมื่อวาน นับตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน คุณ (หนู/พี่/น้า/ป้า/ลุง/ตา/ยาย) กินผลไม้มากน้อยเพียงใด

  1. ในชุมชน/หมู่บ้านคุณ (หนู/พี่/น้า/ป้า/ลุง/ตา/ยาย) มีแหล่งปลูก/แหล่งจำหน่าย/บริการจัดส่งผักผลไม้หรือไม่
  1. ที่บ้าน คุณ (หนู/พี่/น้า/ป้า/ลุง/ตา/ยาย) มีแหล่งผักผลไม้ที่ซื้อประจำหรือไม่
  1. โดยปกติแล้ว ในวันจันทร์-ศุกร์ คุณ (หนู/พี่/น้า/ป้า/ลุง/ตา/ยาย) ได้กินข้าวที่ที่บ้านทำกับข้าวเอง วันละกี่มื้อ
  1. โดยปกติแล้ว ในวันเสาร์-อาทิตย์ คุณ (หนู/พี่/น้า/ป้า/ลุง/ตา/ยาย) ได้กินข้าวที่ที่บ้านทำกับข้าวเอง วันละกี่มื้อ
  1. ถ้าไม่ได้กินข้าวที่ที่บ้านทำเอง ส่วนใหญ่คุณ (หนู/พี่/น้า/ป้า/ลุง/ตา/ยาย) กินข้าวจากที่ไหน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
  1. ใน 6 เดือนที่ผ่านมา คุณ (หนู/พี่/น้า/ป้า/ลุง/ตา/ยาย) ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการบริโภคผักผลไม้จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม