โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

โดยความร่วมมือ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
กลุ่มชุมชนคนฮักปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

วิถีปรับตัวชุมชนเพื่อความมั่นคงอาหาร และกอบกู้สิทธิของแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน หลากหลาย และเป็นธรรม
กรณีบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วิถีปรับตัวชุมชนเพื่อความมั่นคงอาหาร และกอบกู้สิทธิของแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน หลากหลาย และเป็นธรรม
กรณีบ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

วิถีปรับตัวชุมชนเพื่อความมั่นคงอาหาร และกอบกู้สิทธิของแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน หลากหลาย และเป็นธรรม
กรณีกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปลา ตงเวียงคุก จ.หนองคาย

วิถีปรับตัวชุมชนเพื่อความมั่นคงอาหาร และกอบกู้สิทธิของแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน หลากหลาย และเป็นธรรม
กรณีบ้านหาดคัมภีร์ อำภอปากชม จังหวัดเลย ที่ได้จัดทำธรรมนูญชุมชน อนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่น วังปลา

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
พื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
กรณีบ้านน้ำไพร ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

วิถีปรับตัวชุมชนเพื่อความมั่นคงอาหาร และกอบกู้สิทธิของแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน หลากหลาย และเป็นธรรม
กรณีบ้านโคกนกกระเต็น ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วิถีปรับตัวชุมชนเพื่อความมั่นคงอาหาร และกอบกู้สิทธิของแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน หลากหลาย และเป็นธรรม
กรณีบ้านหนองบัว ตำบลนากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

วิถีปรับตัวชุมชนเพื่อความมั่นคงอาหาร และกอบกู้สิทธิของแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน หลากหลาย และเป็นธรรม
กรณีตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
บ้านตาดเสริม ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย