วิธีร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.กำกับ ดูแล การจัดการ อากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ


เอกสาร ร่างพรบ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ (ฉบับเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย) อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1G1zEHo_veTY-VFhx3Ki7RvvBvo_N8fLW/view


วิธีร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.กำกับ ดูแล การจัดการ อากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ

1.โหลดและกรอกแบบฟอร์มที่ได้ส่งมาให้ ตามแนบ https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2020/09/แบบฟอร์มเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย.doc

2. กรอกแบบฟอร์มตามตัวอย่างที่ส่งให้ ตามแนบ

3. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นต์กำกับตามตัวอย่างที่แนบมา

4. ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้ (ระหว่างรอตู้ ปณ.)

สำหรับจัดส่งเอกสาร (ระหว่างรอการได้ตู้ปณ.)👉
บริษัท อินฟินิท วิชั่น จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)
เลขที่ 1032/136-138 ชั้น 1 ห้อง VOX
ถนนพหลโยธิน 18/1 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเหตุ :

  1. เมื่อเอกสารมาถึง ทีมงานจะเก็บรวบรวมเข้าด้วยกัน เพื่อรอให้ได้ครบหนึ่งหมื่นรายชื่อแล้วนำไปยื่นต่อรัฐสภา
  2. กรมการปกครองจะตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง หากครบหนึ่งหมื่นรายชื่อตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะบรรจุร่างเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาฯ ในลำดับต่อไป