ร่วมกันระดมรายชื่อ เสนอร่างกฎหมายกำกับดูแลจัดการอากาศเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ

เครือข่ายอากาศสะอาดขอเชิญทุกท่านที่ห่วงใยในปัญหาฝุ่น PM 2.5 พิจารณาให้ความเห็นและร่วมมือเผยแพร่ร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ

ร่าง พรบ.ดังกล่าวมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดการปัญหาอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย

ที่มา ของร่าง พ.ร.บ. นี้ :

จากการทำงานของเครือข่ายอากาศสะอาด ตั้งแต่มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาจากความจริงในพื้นที่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางวิชาการข้ามศาสตร์ และกลไกการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงความรู้ บทบาท ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ โดยได้ผลิตรายงานเป็น Concept paper ออกมาสามสี ได้แก่

1) White Paper ซึ่งเป็นการนำร่องพื้นฐานความรู้เรื่อง pm.2.5 ในทุกมิติ

2) Blue Paper เป็นการเจาะลึกประเด็นปัญหาการจัดการอากาศสะอาดโดยอาศัยข้อมูลจากพื้นที่ และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย และ

3) Green Paper เป็นการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยยังอยู่ในระหว่างการจัดทำอยู่ในขณะนี้

นอกจากนั้น ภารกิจที่สำคัญมากซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาตลอด คือการศึกษาความไม่เพียงพอและความไม่บูรณาการของกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอากาศสะอาดอันนำไปสู่การจัดทำร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดแบบบูรณาการฯ ตามที่แนบมานี้

ร่างกฎหมายดังกล่าวยกร่างโดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าผู้ยกร่างร่วมกับทีมนักกฎหมายจิตอาสาที่เกี่ยวข้องหลายสาย รวมเกือบ 10 คน ที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเวลาอย่างเอาจริงเอาจัง รวมทั้งมีที่ปรึกษาอาวุโสช่วยให้ข้อคิดไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ เครือข่ายอากาศสะอาด ได้ยื่นเสนอร่างพ.ร.บ.ต่อรัฐสภาไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา และยังอยู่ระหว่างการรอให้ประธานรัฐสภาอนุญาตให้เผยแพร่ตัวร่างพ.ร.บ. อย่างเป็นทางการ

ดังนั้น เอกสารที่แนบมานี้จึงเป็นเอกสารสรุปสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว
อนึ่ง เมื่อทางประธานรัฐสภาอนุญาตให้เผยแพร่ร่างพ.ร.บ. ฉบับทางการได้เมื่อใด ก็จะเข้าสู่ขั้นตอน การร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ เพื่อดำเนินการส่งเข้ารัฐสภาอีกครั้ง เพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไป

ในวาระนี้ จึงนำมาเผยแพร่เป็นเบื้องต้นให้ทุกท่านได้รับทราบ และจะได้ประสานงานมายังทุกท่านในวาระต่อไป

เครือข่ายฯ จะเปิดลงชื่อ 10,000 ชื่อ ที่ ลานหน้าห้องเอนกประสงค์ หอศิลป์ กทม. ช่วง 4-6 กย. 10.00น. – 17.30 น.

เครือข่ายอากาศสะอาด

อ่านเอกสารสรุปสาระสำคัญของร่างพรบ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพและบูรณการ โดยเครือข่ายอากาศประเทศอ่าน…อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2020/08/Clean.pdf