สื่อสารจากตัวแทนภาคประชาชน ในคณะทำงานประสานงานข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐเพื่อของใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องการเสนอโครงการของภาคประชาชน

กรอบ แนวทางการเสนอโครงการฯ

คุณสมบัติขององค์กรภาคประชาชนที่เสนอโครงการฯ

 1. เป็นองค์กรภาคประชาชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  1. เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ยังมีการดำเนินงานตามภารกิจจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง
 2. ลักษณะข้อเสนอโครงการฯ
  1. ข้อเสนอโครงการฯมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนงงานหรือโครงการที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563, มติค.ร.ม. และระเบียบสำนักนายก
  1. ข้อเสนอของโครงการฯต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง หรือขอบเขตการดำเนินงานที่ระบุไว้ในเอกสารการจดทะเบียนตามกฎหมาย
  1. ข้อเสนอโครงการฯต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐ
 3. เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
  1. เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กร
 4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนองค์กรประชาชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาเอกสารที่แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อบังคับขององค์กรภาคประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. หลักฐานการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาชนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน
  1. เอกสารเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการฯ
 7. หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการฯที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจขององค์กรภาคประชาชน
 8. ข้อเสนอตามแบบ ฟอร์มที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด

( แบบฟอร์มและคู่มือ download ได้จาก website :  Thaime.nesdc.go.th)

 • แนวทางในการประสาน
  • องค์กรภาคประชาชนตามข้อ 1. ส่งข้อเสนอโครงการฯ ตามข้อ 2. และ 3.ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอคณะทำงานประสานงานข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานรัฐฯเพื่อพิจารณา
  • คณะทำงานฯพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ และพิจารณาหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการฯขององค์กรภาคประชาชน ทั้งนี้ คณะทำงานฯอาจเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสนอความเห็นได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯด้วยก็ได้

 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรภาคประชานทราบเพื่อประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐต่อไป
  • หน่วยงานของรัฐนำเสนอข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯต่อไป
 • กรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน
  • คณะทำงานฯกำหนดกรอบแนวทางการเสนอโครงการ  (กลาง กค. – กลาง สค.63)
  • องค์กรภาคประชาชนเสนอโครงการฯ (กลาง สค.- 15 ตค.63)
  • คณะทำงานฯพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ (กลาง สค. – 30 ตค.63)
  • คณะทำงานฯแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรภาคประชาชนทราบเพื่อประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 (พย.63)

 • คณะทำงานฯประสานติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (พย.63)
  • ข้อเสนอโครงการของภาคประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองระดับชาติ (พย.63)
  • องค์กรภาคประชาชนดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ (ธค.63 – กย.64)

องค์กรภาคประชาชนสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและหากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยใด ๆ ตัวแทนองค์กรภาคประชาชนทุกคนในคณะทำงานฯ ยินดีที่จะตอบคำถาม ชี้แจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ