เวทีประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ และสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในระดับหมู่บ้าน และตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล 46 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา

ในช่วงระหว่างวันที่ 22-25  มกราคม 2562 และ 3-8 กุมภาพันธ์ 2562  ทางโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)  จัดเวทีประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ และสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในระดับหมู่บ้าน และตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล  46 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การเข้าใจความเสี่ยงของพื้นที่ และระบบของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของพื้นที่
โดยได้ร่วมกันประเมินและจัดทำชุดข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ ได้ทำให้ ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความตื่นตัว และร่วมกันคิดถึงแนวทางการลดทอนความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับภัยและสภาพความเสี่ยงของพื้นที่
สถาบันฯ จะสนับสนุนการประมวลชุดข้อมูลที่ได้ เข้าสู่เวทีหารือร่วมกันระหว่าง ชุมชน ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในระดับอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางการลดทอนความเสี่ยง และแผนการดำเนินงาน รวมถึงการฝึกซ้อมร่วมกัน

เวทีประเมินความเสี่ยง ตำบลริม, วันที่ 22 ม.ค. 2562
ผังพื้นที่เสี่ยงภัย ตำบลริม, วันที่ 22 ม.ค. 2562
ระดมความคิดจัดทำผังพื้นที่เสี่ยงภัย ตำบลท่าวังผา, วันที่ 23 ม.ค. 2562
เวทีประเมินความเสี่ยง ตำบลท่าวังผา, วันที่ 23 ม.ค. 2562
ระดมความคิดจัดทำผังพื้นที่เสี่ยงภัย ตำบลป่าคา, วันที่ 24 ม.ค. 2562
สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที ตำบลป่าคา, วันที่ 24 ม.ค. 2562
เวทีประเมินความเสี่ยง ตำบลตาลชุม และตำบลศรีภูมิ, วันที่ 25 ม.ค. 2562
ผังพื้นที่เสี่ยง ตำบลตาลชุม และตำบลศรีภูมิ, วันที่ 25 ม.ค. 2562
เวทีประเมินความเสี่ยง ตำบลริม, วันที่ 4 ก.พ. 2562
ผังพื้นที่เสี่ยง ตำบลริม, วันที่ 4 ก.พ. 2562
ระดมความคิดจัดทำผังพื้นที่เสี่ยงภัย ตำบลผาตอ, วันที่ 5 ก.พ. 2562
เวทีประเมินความเสี่ยง ตำบลผาตอ, วันที่ 5 ก.พ. 2562
เวทีประเมินความเสี่ยง ตำบลผาทอง, วันที่ 7 ก.พ. 2562
เวทีประเมินความเสี่ยง ตำบลผาทอง, วันที่ 7 ก.พ. 2562
ระดมความคิดจัดทำผังพื้นที่เสี่ยงภัย ตำบลยม และตำบลจอมพระ, วันที่ 8 ก.พ. 2562
เวทีประเมินความเสี่ยง ตำบลยม และตำบลจอมพระ, วันที่ 8 ก.พ. 2562