ป้ายกำกับ: สิทธิชุมชนที่อยู่ในป่าอนุรักษ์

SDGs จากผืนดิน

ถึงเวลาที่สังคมต้องสร้างบทประพันธ์ว่าด้วยนโยบายป่าไม้ขึ้นใหม่

  “พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา…ตามรัฐธรรมนูญ…เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ…และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ…ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน” ถ้อยความจำกัดสิทธิที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) กำลังพิจารณาดูไม่ต่างจากกฎหมายอื่นๆ ที่รัฐมักจะเริ่มต้นด้วยการจำกัดสิทธิเสรีภาพ “บางประการ” ด้วยเหตุผลที่ดูเหมือนจะ “สำคัญ” กว่าสิทธิ... อ่านต่อ
13 min read