ป้ายกำกับ: ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล

ช.ช.ต.

การศึกษาศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาโกตาบารูสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ตโกตาบารู อรามัน จยะลา โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์และวัฒนธรรม ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต)  ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์และวัฒนธรรม ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต)  ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

การศึกษาแนวทางการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

การบริหารจัดการน้ำเพื่อการทำนา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตโฆษิต อตากใบ จนราธิวาส โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

การบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมใน ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ตลำภู อเมือง จนราธิวาส โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรในตำบลปุโรง ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ตโกตาบารู อรามัน จยะลา โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read