ป้ายกำกับ: การพัฒนา

CSDI Blog

เสียงสะท้อนจากช่องว่างระหว่างเม็ดทรายในนามของกระบวนการพัฒนา ภายใต้กรอบคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยิ่งพัฒนายิ่งเกิดช่องว่าง อดรชยันต์ วรรธนะภูติ, 30 พฤษภาคม 2560 ภายใต้กระแสของการพัฒนาของประเทศในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา มุ่งเน้นที่จะสร้างการ เติบโตเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ (Modernization) ผลสะท้อนจากแนวทางในการพัฒนาที่ เกิดขึ้นได้ส่งผลการเกิดช่องว่างของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเหลื่อมล้ำจากการพัฒนาได้สร้าง สภาวะความไมเ่ท่าเทียมกันในสังคมอย่างชัดเจนฐานทรัพยากรป่าไม้ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read