ป้ายกำกับ: การประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

CSDI Blog

การประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบเศรษฐกิจรากฐานของชุมชน กรณีศึกษา การทำประมงในพื้นที่อ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ฐานทรัพยากรของชุมชน เป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะฐานเศรษฐกิจจากการบริการของระบบนิเวศ (Ecological services) หรือการเก็บหาผลผลิตจากธรรมชาติในระบบนิเวศต่างๆ ของชุมชน ทั้งเพื่อการบริโภค จำหน่าย หรือการทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น การเก็บหาของป่า การหาปลาจากหนองน้ำ การจับปลาในทะเล การใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น หรือผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่เก็บหาได้จากที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินซึ่งคนในชุมชนใช้สอยร่วมกัน เป็นต้น การประเ... อ่านต่อ
6 min read