กิจกรรม

CSDI Blog กิจกรรม

ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก : นักวิชาการผู้เป็นกัลยาณมิตรของสังคมไทย

โดย วีระ  สมบูรณ์ ศาสตราจารย์ เสน่ห์  จามริก เป็นที่รู้จักยกย่องมากมายด้วยคุณูปการหลากหลายมิติ แต่หากจะกล่าวโดยรวมเพื่อนำเสนอในโอกาสนี้ อาจประมวลเป็นสามประการหลักได้ว่า (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read