กิจกรรม

CSDI Blog กิจกรรม

อาจารย์ผู้ให้ความรู้ และมุมมอง

โดย ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ ท่านอาจารย์เสน่ห์  จามริก  ท่านสอนคณะรัฐศาสตร์  ผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี  ๒๕๑๙ ท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นรองอธิการบดีในช่วงที่ท่าน อป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

ฐานทรัพยากรไทยในมุมมองของ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

โธมัส มัลธัส (Thomas Malthus) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวอังกฤษได้เคยกล่าวเชิงทำนายไว้เมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้วว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในอนาคต ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่ทรัพยากรที่มีอยู่ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

เสน่ห์ จามริก จากนักรัฐศาสตร์สู่นักขับเคลื่อนวิชาการเพื่อสิทธิชุมชนและสังคม

โดย กฤษฎา บุญชัย[1] “ ผมได้เรียนรู้จากการทำงานพัฒนาชุมชนในช่วงกว่า 10 ปีมานี่ มากยิ่งกว่าตอนสอนที่รัฐศาสตร์เกือบ 30 ปี” นั่นเป็นคำกล่าวที่อาจารย์เคยพูดเมื่อครั้งผมเริ่มทำงานที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาใหม่ๆ (ปี 2537) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

ศ.เสน่ห์ จามริก เชื่อมร้อยรัฐศาสตร์-สังคมศาสตร์กับการเคลื่อนไหวของชุมชนเรื่องฐานทรัพยากร

  โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ พวกเรารู้จักชื่อ ศเสน่ห์ จามริก ตั้งแต่ทำกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและตอนที่เริ่มต้นทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยเมื่อปี 2527 (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

พลังวิชาการ สู่สังคมเสรี

โดย อยศ สันตสมบัติ พระพรหลั่งดุจสายน้ำพรั่งพรูสู่ชีวิตมนุษย์เสมอหากเราเลือกจะน้อมรับ พินิจอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมา พระพรประการหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีพลัง คุณค่า และความหวัง คือ การได้พบเจอครูแท้มากมายหลายท่าน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

" 90 ปี อ.เสน่ห์ จามริก "

พวกเราอดีตนักศึกษายุค 14 ตุลา 2516 ในช่วงนั้น ไม่น่ามีใครที่ไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก : นักวิชาการผู้เป็นกัลยาณมิตรของสังคมไทย

โดย วีระ  สมบูรณ์ ศาสตราจารย์ เสน่ห์  จามริก เป็นที่รู้จักยกย่องมากมายด้วยคุณูปการหลากหลายมิติ แต่หากจะกล่าวโดยรวมเพื่อนำเสนอในโอกาสนี้ อาจประมวลเป็นสามประการหลักได้ว่า (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read