สัมมนาออนไลน์ ซีรีย์ ผลกระทบกับชุมชน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

📌การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบอย่างไรต่อพวกเรา ต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
.
มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง
“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบกับชุมชน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”
.
จากวิทยากรที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ
🎖ดร.นลินี ทองแถม นักวิชาการอิสระ
🎖อ.สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ ดร วิจารณ์ มีผล ผอ.ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง
🎖รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
🎖ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.)
🎖นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น.

อย่าพลาด การสัมมนาออนไลน์ ซีรีย์ ผลกระทบกับชุมชน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
⏰ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน -7 ธันวาคม 2564 (7 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง)

.
ดาวน์โหลดตารางการสัมมนาได้ที่ QR Code ภาพการจัดสัมมนา หรือ คลิกที่ลิงค์👉 shorturl.at/fxJ28