บันทึกเสวนาออนไลน์ :ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์


อ่านบันทึกการเสวนาออนไลน์…

ดาวน์โหลดไฟล์ ebook https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2021/10/mngt_natr_res_-forest-con-area.pdf


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา LDI
คณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน

เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์

เสวนาโดย

  • มานพ คีรีภูวดล กรรมาธิการฯ
  • ศยามล ไกยูรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
  • สมชาย หอมลออ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  • สุมิตรชัย หัตถสาร ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
  • ดร.กฤษฎา บุญชัย สภาชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
  • ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล กรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
  • ดำเนินการเสวนาโดย อภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC (https://www.facebook.com/sac.anthropology)