รายงานวิจัย : องค์ความรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม :การขับเคลื่อนนโยบายจากระดับชาติสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

จัดทำโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

รายงานวิจัย : องค์ความรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม :การขับเคลื่อนนโยบายจากระดับชาติสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
มี 3 กรณีศึกษาของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ คือ
1) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
2) ระบบอาหารในโรงเรียน
3) เชื้อดื้อยา

วัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อประมวลองค์วามรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2) ถอดบทเรียนการดำเนินการนโยบายสาธารณะสุขภาพ จากกรณีศึกษา
3) จัดทำข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุขภาพ

แผนงานประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ การทบทวนเอกสารองค์ความรู้ การจัดกระบวนการถอดบทเรียน และการสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยดำเนินการตามลำดับ

อ่านรายงานสรุปฉบับเต็มได้ที่ https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2021/09/develop_health_policy.pdf