แผนและยุทธศาสตร์สร้างแผ่นดินสุขภาวะ ใน ๘๐๐ อำเภอ ๘,๐๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ บทบาทของ ๑๐๐ มหาวิทยาลัย ๑ ล้านนิสิต

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

บัดนี้เรามีความรู้ และประสบการณ์พอที่จะทำแผนและยุทธศาสตร์ “สร้างแผ่นดินสุขภาวะใน ๘๐๐ อำเภอ ๘,๐๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ” โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive learning to action) ในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างแผ่นดินสุขภาวะ โดยมีอำเภอทุกอำเภอและตำบลทุกตำบลเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ

การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็นการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดที่จะฝ่าความยากทุกชนิดไปสู่ ความสำเร็จ เป็นกระบวนการที่ทำให้ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ (Makes the impossible possible) เพราะยิ่งทำยิ่งรักกันมากขึ้น ยิ่งมีความสุขมากขึ้น ยิ่งฉลาดมากขึ้น ฉลาดร่วมกัน (collective wisdom) ทำให้เกิดพลังมหาศาลที่ทำให้เกิดแผ่นดินสุขภาวะ ในทุกตำบลทุกอำเภอทั่วประเทศ

ในการนี้จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ของคนไทยจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์อันจะนำไปสู่การเกิดขึ้นของ พลังพลเมืองที่ตื่นรู้ และกัมมันตะ เต็มประเทศ เมื่อใดประเทศใดเกิดพลังพลเมืองที่ตื่นรู้เต็มประเทศ เมื่อนั้นประเทศนั้นย่อมเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าภาครัฐ ทั้งทหาร และพลเรือน ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิต่างๆ เยาวชน ล้วนมีบทบาทในแผนและยุทธศาสตร์ แผ่นดินสุขภาวะนี้ได้ทั้งสิ้น

บทความนี้ว่าด้วยบทบาทของ ๑ ร้อยมหาวิทยาลัย ๑ ล้านนิสิต

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ …. https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนและยุทธศาสตร์สร้างแผ่นดินสุขภาวะ.pdf