เก็บตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการลดแอลกอฮอล์และความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ทีมงานของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เข้าระดมความคิดเห็นจากตัวแทนสมาชิกชุมชนพะโต๊ะ ปะทิว เกาะแก้ว ท่ายาง และท่าแซะ จังหวัดชุมพร รวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อเก็บตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการลดแอลกอฮอล์และความรุนแรงในครอบครัวกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาต้นแบบลดแอลกอฮอล์และความรุนแรงในครอบครัว ณ ที่ทำการมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีจังหวัดชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โดยในการประชุมกลุ่มครั้งนี้ สมาชิกชุมชนสามารถกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของโครงการ และเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังกิจกรรมลดผลกระทบได้ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะได้นำตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบข้อมูลไปขยายผลเป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในเดือนตุลาคมต่อไป


ในการประชุมกลุ่มครั้งนี้ทางทีมงานของสถาบันได้รับการต้องรับอย่างอบอุ่นโดยสมาชิกชุมชนท่ายาง รวมไปถึงการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันโดยฝีมือทำอาหารและกาแฟสูตรโบราณของแม่บ้านและพ่อบ้านชุมชนท่ายาง นับว่าเป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในแง่ของความคืบหน้าโครงการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานและชุมชน และการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งทีมงานและชุมชนเอง