การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสร้างพลังสังคมด้าน สิทธิมนุษยชน (Check Lists) ด้านกฎหมายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ดร.กฤษฎา บุญชัย

ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ข้อตกลง และพิธีสารระหว่างประเทศที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าอย่างน้อย ๗ ประการ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ และโครงการชีวมณฑล ทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกต้องอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้เข้าร่วม ทั้งการตรากฎหมายภายในประเทศ หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องและรองรับกับพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้น

            ดังนั้นเพื่อให้การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรป่าและสัตว์ป่ามีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างอนุสัญญา ข้อตกลง และพิธีสารระหว่างประเทศทั้ง ๗ ฉบับกับกำหมายด้านทรัพยากรป่าและ    สัตว์ป่าของประเทศไทยซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายต่อไป

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2020/05/CheckListด้านกฎหมายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า.pdf