สถานการณ์เด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและสุรินทร์

สถานการณ์เด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและสุรินทร์

 

ผู้วิจัย

นางสาวปิยาพร อรุณพงษ์
นายกฤษฎา บุญชัย

 

เสนอต่อ

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

 

แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน

การที่เด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้นั้น จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม หมายความว่า เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกัน โดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องอาศัยสหวิทยาการ การบูรณาการ  ผสมผสานกับชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน  นอกจากนี้การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป  และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

 

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่…

สถานการณ์เด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและสุรินทร์