โครงการ “ถอดบทเรียนชุมชนเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย”

จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรื่องเกษตร ทำให้มีการขับเคลื่อนมติโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งมีภารกิจทั้งการพัฒนานโยบายด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย และการแสวงหาชุมชนต้นแบบที่ดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย เพื่อที่จะนำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเดือนธันวาคม 2559

คณะกรรมการฯ จึงได้มีกระบวนการกำหนดเลือกชุมชนต้นแบบทั้งในด้านเกษตรปลอดภัย อันหมายถึงชุมชนมีบทบาทโดดเด่นในการจัดการระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารได้ปลอดภัย มีคุณค่าทั้งทางโภชนาการ ทางวัฒนธรรม มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และมีความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอาหารปลอดภัย อันหมายถึงชุมชนที่มีระบบการจัดการอาหารที่ไม่ได้จำกัดแก่การผลิต แต่อาจเป็นเรื่อง การแปรรูป การจัดจำหน่าย การพัฒนาตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงอาหารที่มีคุณค่า ปลอดภัย มีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อสังคม ทั้งหมดใช้เกณฑ์ คือ 1) ระดับความปลอดภัย เน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ 2) ระบบการผลิตแบบผสมผสาน   กิจกรรมเด่นของกลุ่มที่มีความหลากหลายมีทั้งการผลิต ข้าว ผัก ผลไม้ 3) จำนวนสมาชิก ความเป็นกลุ่ม/เครือข่ายมีกระบวนการขับเคลื่อนงานในกลุ่มชุมชน และ 4) ความยั่งยืนและการขยายผล

เพื่อให้เห็นว่าชุมชนเหล่านี้มีจุดเด่น กระบวนการ และเงื่อนไขของความสำเร็จอย่างไรบ้างนั้น จึงได้ให้คณะผู้วิจัยดำเนินการถอดบทเรียนชุมชนทั้งหมดนี้ เพื่อมานำเสนอเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

ถอดบทเรียนชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยทั้งในด้านแนวคิด กระบวนการ เงื่อนไขปัจจัย และทิศทางการพัฒนา

 

อ่านต่อ….

ถอดบทเรียนชุมชนเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย