วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562

เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก นำโดยผญ.สุวิน พ่วงแพ และกองเลขาเครือข่าย จัดให้มีการประชุมตณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายโซนพื้นที่ตำบลท่ากระดาน โซนพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ โซนพื้นที่ตำบลคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โซนพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี โซนพื้นที่ตำบลเขาน้อย โซนพื้นที่กระแสร์บน ชุมแสง โพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง โซนพื้นที่ตำบลพวาขุนซ่อง โซนพื้นที่ตำบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี และฌซนพื้นทราเขาฉกรรจ์โนนสาวเอ้ จังหวัดสระแก้ว
การประชุมจัดให้มี

  • การประเมินสถานการณ์ การจัดการป่าชุมชน และป่าครอบครัว
  • ภายใต้หลังวันที่ 25 .. 2562 ที่พรบ.ป่าชุมชน พรบ.อุทยาน และพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีผลประกาศใช้ ความท้าทายและการปรับตัวของชุมชนภายใต้กฏหมาย3 ฉบับ โดย นายประทีป มีคติธรรม นักวิชาการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • นำเสนอแลกเปลี่ยนสังเคราะห์ถอดบทเรียนพื้นที่เครือข่ายฯ บ้านหนองม่วง พวา บ้านคลองเตย บ้านนาอิสาน บ้านนายาว บ้านทุ่งเหียง บ้านร่มโพธิ์ทอง และบ้านสามพราน ต่อการจัดการป่าชุมชนและป่าครอบครัว โดย ดร.กฤษฏา บุญชัย ผู้จัดการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา(LDI)
  • สรุปการดำเนินงานของเครือข่ายปี2562
  • แลกเปลี่ยนระดมความเห็นการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายฯ และบทบาทของกองเลขาเครือข่ายฯ

การประชุมจัดกระบวนการโดยนายทนงศักดิ์ จันทร์ทอง ผู้ประสานงานเครือข่าย และกองเลขาเครือข่าย
สนับสนุนจัดประชุมภายใต้โครงการพัฒนาฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อเศรษฐกิจและสุขภาวะชุมชนที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สิทธิชุมชน สิทธิจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

 


 

29 November 2562
Community Forest Network, Roy against five provinces, East Region LED by women. In trailer and the network secretary has arranged for the meeting of the community forest network, ROY 5, Eastern Province year 2562 there are 60 participants composed of network members, zone, tha district, Tha District District, tha chopstick district. Area Zone, khlong ta, province district, Agriculture District, chon buri province, chon buri area, khao noi district zone, trendy area on junction, brand, Rayong Province, Zone District, the-Khun District. Brothel Zone, nong ta sub-District, province cuddle, Nat and,, khao mighty – non-girl, pool province.
The meeting has been arranged.

  • Assessment of forest management situation, community and family forest
  • under the back of the 25th. . 2562 at the blessing. The Forest of the community. The Park and the blessing. Reserve and protect wildlife. There is a result of the challenges and adaption of the community under 3 laws. By Mr. Lamp, the have, the scholars, the resources and the environment.
  • offering synthetic exchange, taking off the lesson, network area, ban nong muang, the, ban khlong toei, ban na, ban na, ban thung, see, ban umbrella, thong, and ban sam phran to forest management, community and family forest. By dr The Manager, the manager of local community institute development (Ldi)
  • summary of network operations of 2562
  • exchange, brainstorming, driving, networking, and role of the network secretary.


Process meeting by Mr. Firm Monday, network coordinator and network secretary.
Support to arrange a meeting under the development project of the cuddle th landscape of the forest, the cuddle th of the east province, for the economy and happiness. Good community, the office of the fund, support the health supplement.
“Community Rights, managing local resources