วันที่  15 พ.ย.62

วันที่  15 ..62

วันนี้มาเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู อำเภอสารภีครับ

เมื่ออย่างก้าวเข้ามาพบกับความตื่นตาตื่นใจในบรรยากาศการจัดงานที่ผู้เฒ่าสูงวัยมาร่วมมากมายอย่างสวยงามกิจกรรมที่น่าสนใจ

พ่ออินสม อุตสุภา ประธานศูนย์บริการคนพิการ เล่าว่า ศูนย์คนพิการแห่งนี้เกิดจากแรงกายแรงใจของคนพิการซึ่งมีประชากรอยู่ร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมดที่มีแปดพันกว่าคน เป้าหมายของศูนย์เพื่อ มีคนพิการ เข้าถึงสิทธิ พึ่งตนเองได้ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล สาธารณสุขตำบลและอาสาสมัครเยี่ยมบ้านซึ่งหลายคนก็เป็นคนพิการด้วยกันเองมาสนับสนุน

พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ได้บอกเราว่า เขาเพิ่งเข้าใจคนพิการก็จากการที่พ่อตนเองประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย ทำให้รู้ว่า ที่ผ่านมาเราไม่เข้าใจความพิการ ทั้งๆที่อยู่ในครอบครัวและชุมชนเรา ความพิการอยู่ในตัวเราทุกคนเพียงแต่ยังไม่ปรากฏ สิ่งที่เขาหวังคือ ทำอย่างไรให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ไปสู่ความเป็นคนพิการ พร้อมกันนี้ก็ให้คนพิการซึ่งเขาเพียงเสื่อมสมรรถนะทางร่างกายบางส่วน แต่เราสามารถพัฒนาเขาให้มีชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติได้ แม้ดูจะเป็นสิ่งที่รอปาฏิหาริย์ แต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้โดยคนพิการเอง

พ่อหลวงอนันต์ได้เล่าว่ากลุ่มคนพิการไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า ไม่ได้รอการสงเคราะห์ พวกเขากลับเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุด ลุกขึ้นมาสร้างความหมายของชีวิตตนเอง ได้เอาเครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นธรรมนูญชุมชนจากสช. การทข้อมูล big data การออกแบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งหมด (UD) การใช้ระบบธนาคารเวลา ที่ สสส.สนับสนุน การสนทนาแบบสุนทรียะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ CBR (Community Base Rehabilitation) ในการฟื้นฟูชีวิตคนพิการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อาชีพ

ผมได้สะท้อนให้พวกเขาฟังว่า พวกเขาได้เปลี่ยนความหมาย ของคนพิการจากการที่สังคมมองว่าเป็นคนไร้ประโยชน์บกพร่องไม่สามารถทำอะไรได้ กลายเป็น กลุ่มคนที่ มีความเพียรความกล้า สมดังความหมายว่าพิระขณะเดียวกันเขายังได้สะท้อนให้เห็นถึง ความพิการที่ซ่อนอยู่ในสังคมทั้งในเชิงโอกาสที่คนจะเป็นคนพิการทางกาย และความบกพร่องไม่สมบูรณ์ของสังคมที่ยังแบ่งแยกและกีดกันกันอยู่

พวกเขาทำให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมได้แจ่มชัดขึ้นเพราะมันเกิดจากการเรียนรู้ปรับใช้วิธีคิดกระบวนการและเครื่องมือต่างๆสร้างให้เป็นเครื่องมือเสริมความเข้มแข็งของตน

ในอนาคต ตำบลชมภูกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ก้าวสู่สังคมสูงวัย ซึ่งตอนนี้นับรวมคนสูงวัยกับคนพิการก็มีประชากรเกือบร้อยละ 30 นับเป็นคนกลุ่มใหญ่ หากเราสร้างคนกลุ่มนี้ให้มีบทบาททางสังคมไม่ว่าจะเป็นการ ดูแลกลุ่มคนด้อยโอกาส การสร้างพื้นที่สีเขียว การจัดการทรัพยากร และอื่นๆ (ชุมชนได้รับรางวัลพื้นที่สีเขียว และการจัดการน้ำจากสถาบันพระปกเกล้า) และเรื่องราวอื่นๆที่ดีงามของสังคม ความสุขของคนอยู่ที่การ มีตัวตนการได้รับการยอมรับและการมีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งขณะนี้กลุ่มคนพิการ ตำบลชมภูได้บรรลุเป้าหมายระดับหนึ่งแล้ว ภารกิจที่เหลือคือทำให้สังคมบรรลุความเป็นสังคมแห่งคุณค่าและเป็นสุขไปด้วยครับ

 


 

Today, I come to visit the handicapped service center, tambon chom, Phu District, compound district.

When you step into the atmosphere of the atmosphere, the event that the old elders come in beautifully. Interesting activities.

Father in,, the president of the handicapped service center says that this handicapped center is caused by the physical force of handicapped, which has 4 percent of the population of all population with eight thousand people, the target of the center to have disabilities access to self-rights. Got a cooperation from the public health hospital, sub-District and volunteers. A lot of people are handicapped. Come to support.

The King of infinity, the elders of ban moo 4, told us that he just understood the handicapped, from the father himself accident, sick, making know that we didn’t understand disability in the past, even in our family and community. Disability is in us all. It just doesn’t appear. What he hopes is how to make the high-quality, good life and not to the disability. at the same time, it gives disabilities that he only worsen some physical performance, but we can develop him to live close to normal people. Even though it seems to be a miracle, but miracles can happen by disabilities.

The King of infinity has told that the handicapped group does not think that they are worthless, not waiting for the welfare. They are the strongest group, rise up to create the meaning of their own life. Take out the learning tools, the external agencies to support whether the community community from the chor. . Big data data, getting out of the environment for all people (UD), using the bank system at the time. Support the in conversation in exchange, learn and use cbr (Community Base Rehabilitation) to restore life, handicapped, physically, mentally, professional.

I have reflected to them that they have changed the meaning of the handicapped, from the society that it seems to be useless, impaired, can’t do anything, become a group of people with persistence, courage, meaning that “pit” while he also reflects it. The disability hidden in the society, both on the occasion that people will be handicapped, physical and dysfunctional, incomplete of the society that is divided and deprived.

They understand what is called innovation. It is clearer because it is caused by learning. Adjust How to think processes and tools. Make it as a empowerment tool.

In the future, Phu Phu District is facing a wide range of changes to the high society. Now, counting the high-age people with disabilities, there are almost 30 percent of population. It is a big group. If we create this group to have a social role, whether it is to care for the inferior people. Opportunity to create green areas, management, resources and more (community awarded green area and water management from the Royal Institute) and other good stories of society. The happiness of the person is at the presence, being accepted and being valuable. To Society, now the handicapped group of Phu Phu District has reached a level of goal. The rest of the mission is to make society to achieve the society of value and happiness.