วันที่ 9 พ.ย.62

วันที่ 9 ..62

เมื่อวานนี้ (9 พย.) ผมกฤษฎา บุญชัย ผจก. สทพ.ได้ไปเยี่ยมเยียนตลาดกรีนเนอรี่ ที่ true digital park สุขุมวิท 101 เป็นครั้งแรก ที่นี่เป็นตลาดอาหารออแกนิคจากชุมชน และสินค้าจากผู้ประกอบการด้านสังคม ตลาดที่นี่ บุกเบิกโดยคุณ เอชแห่ง Creative Move ซึ่งมีเป้าหมายอยากจะพัฒนาตลาดอาหาร ปลอดภัยเพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม สังคมสำหรับผู้บริโภคในเมืองที่ต้องการทางเลือกในชีวิตที่ดี

ผมมาช่วยกรีนเนอรี่ในการพัฒนาระบบตลาดอาหารอินทรีย์ที่ชุมชน (ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค) ร่วมรับรอง (PGS)
คราวนี้เป็นการประชุมครั้งแรกรับโดยคุณเอชได้เชิญผู้ผลิตหลักๆ รวมทั้งผู้บริโภคเข้ามาเป็นกรรมการในการพัฒนาตลาดกรีนเนอรี่ PGS ร่วมกัน

คณะก่อการประกอบด้วยคุณโอเล่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี คุณน้อยหน่าจากคาราวานอาหารปลอดภัย อาจารย์อ้วน social enterprise ที่ทำของเล่นด้วยไม้ อาจารย์นุ่นนักเคมีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็น ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ให้เป็นเครื่องสำอางและของใช้ต่างๆ คุณฝ้าย ผู้บริโภคที่ใกล้ชิดกับกรีนเนอรี่มาโดยตลอด

ทุกคนที่มาร่วมก่อการเป็นผู้ที่ผลิตที่ดำเนินการด้านอาหารอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีระบบมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มของตัวเอง

เรามาคุยกันว่าอยากจะเห็นเป้าหมายของตลาดกรีนเนอรี่เป็นอย่างไร และ คาดหวังว่าอย่างไรต่อการที่กรีนเนอรี่จะเป็นตลาดที่ PGS

ทุกคนเห็นตรงกันครับว่าอยากพัฒนาตลาดแห่งนี้ให้มีมาตรฐานที่ดีที่สุดในด้านอาหารปลอดภัยเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อถือ
อาจารย์อ้วนเป็นห่วงว่าการบังคับใช้มาตรฐานเข้มข้นอาจจะสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ผลิตที่มีความตั้งใจ แต่อาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐานโดยไม่ตั้งใจ คุณโอเล่ อธิบายให้เห็นว่าชาวบ้านมีกระบวนการกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบกันอย่างอย่างละเอียด แต่ก็มี กรณีที่เป็นเหตุปัจจัยคาดไม่ถึง เข่น เราทำนาอินทรีย์ แต่นารอบข้างเป็นเคมี ทำให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีในผลผลิตของเราบ้าง หรืออาจเป็นความพลั้งเผลอในกระบวนการจัดเก็บ แต่ทั้งหมดนี้เมื่อชาวบ้านรู้สาเหตุก็พยายามปรับปรุง ไห้ดีที่สุด
อาจารย์นุ่นก็เล่าให้ฟังว่าในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์หลายกรณีก็พบว่ามีการปนเปื้อนสารเคมี เราจะทำอย่างไรที่จะสร้างความปลอดภัยน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคพร้อมไปกับการไม่ สร้างผลกระทบทางลบให้กับผู้ผลิตที่ตั้งใจ
เราจึงคุยกันว่าเราอยากเห็นตลาดกรีนเนอรี่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ดีที่สุด ด้วยการสนับสนุนเกื้อกูลผู้ผลิตต่างๆ ที่มีความตั้งใจให้มีการพัฒนาผลผลิตเข้าสู่มาตรฐาน และด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกันในทุกระดับจะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดกระบวนการรับรองบนมาตรฐานที่กำหนดร่วมกัน

ผมได้เสนอต่อไปว่าเมื่อเรามีเป้าหมายตรงกันแล้ว ขั้นตอนต่อไปอยากจะให้ กรรมการทุกคนเอาระบบมาตรฐานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการผลิต กลุ่มแปรรูป กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสังคม มานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อที่เราจะสังเคราะห์เป็นมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ร่วมกัน พร้อมกันนี้ก็เสนอให้กรรมการทุกคนให้จัดทำข้อเสนอที่มีต่อตลาดกรีนเนอรี่ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของตัวตลาด และกระบวนการรับรองร่วมกันว่าควรจะเป็นอย่างไร

การประชุมคราวนี้เป็นการนับหนึ่งที่ดีครับ ทุกคนมีพลังความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาตลาดกรีนเนอรี่ให้เป็นตลาดแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจสำหรับผู้บริโภคและเป็นตลาดที่เกื้อกูลกับผู้ผลิตที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจดี เราคงจะเห็นตลาดกรีนเนอรี่ PGS เติบโตขึ้นในไม่ช้านี้

https://www.greenery.org/market-backup/

 


 

Yesterday (9 Nov ) Hair, the, merit, manager. The. Visit the true digital park at true digital park sukhumvit 101 for the first time. Here is the organic food market from community and social entrepreneurs. The market here is pioneer by Mr. H of creative move, which aims to develop the market. Food is safe for health, environment, society for consumers in the city that need a good life choice.

I helped the green country to develop organic food market system at the community (Consumer Entrepreneur Manufacturer). Certified (PGS).
This time, the Rae meeting by Mr. H has invited mainly manufacturers, including consumers as directors in the development of the PGS PGS market together.

The Promoter consists of khun ole, a group of organic agriculture at garage district, suphan buri province, khun noi from the caravan. Safe Food, fat master, social enterprise, who made a toy with a wooden master. Cuddle Chemistry from the university of kasetsart university. Organic products to make cosmetics and items. you fai consumers who are always close to green berry.

Everyone who comes to promoter is the one who produces organic food, products for environment and society, with a standard system in its own group.

Let’s talk about how we want to see the goal of the green market and expect how the green berry will be the market at pgs.

Everyone sees that they want to develop this market to have the best standards in food, safe for the environment and society to keep consumers reliable.
The Fat Master is concerned that the intensive standard enforcement may create an impact that is happening for the manufacturer with intention, but there may be a factor that does not pass the standard without intention. Mr. Ole explains that the villagers have a standard setting process and check it thoroughly, but there is a case. It is an unexpected factor. We farming organic but around the area is chemical. It causes chemical contamination in our productivity. or it may be a coincidence in the storage process. But all this when the villagers know the cause, try to improve the best.
Master nun tells you that in processing of products that require organic raw materials, it is found that there is chemical contamination. What do we do to build a reliable security for consumers, ready to go with not creating negative effects to Intended manufacturer
We discussed that we would like to see the green berry market with the standards of food, safety, environment and health to the best. by supporting the bountiful manufacturers who have the intention to develop the productivity into the standard, and with the process of participation in all levels, will cause learning. Together with the certification process on the standard standards.

I have proposed that when we have a match, the next step would like to have all the judges to take their standard system. Whether it is a group production group, the group of social products, let’s offer the exchange of study to know that we will synthesize the product standards together at the same time. Offer all directors to make an offer to the green market, whether it is the standard of the market and the joint certification process.

This meeting is a good one. Everyone has the power to want to develop the green market as a market of trust for consumers and a bountiful market with the manufacturer with commitment. Well, we will see the green curry pgs grow. Up soon