วันที่ 4 พ.ย. 2562

วันที่ 4 .. 2562
ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองม่วง .4 .ชุมแสง .วังจันทร์ .ระยอง
เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และสุขภาวะชุมชนที่ดี จากการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาะ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัตืการเพื่อถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและป่าชุมชน สำหรับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง และป่าชุมชนตำบลพวา ต้นแบบ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองม่วง คณะกรรมการป่าชุมชนตำบลพวาหมู่ 2,4,5,7 และกองเลขาเครือข่ายฯ แลกเปลี่ยนถอดบทเรียนร่วมกันในประเด็น

  • สาเหตุ ที่มาความสำคัญที่ชุมชนทำป่าชุมชน และป่าครอบครัว
  • เป้าหมาย วืธีการ จัดการป่าชุมชน และป่าครอบครัว
  • ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการป่าชุมชน ด้านการฟื้นฟูป่า การสร้างรายได้ลดรายจ่าย ด้านการสร้างการเรียนรู้สร้างคนรุ่นใหม่ ด้านความร่วมมือความสัมพันธ์ชุมชนกับป่า และด้านการยอมรับจากภายนอก
  • องค์ชุมชุมชนทำอะไรสำเร็จ/ไม่สำเร็จ เพราะอะไร สำบการทำป่าชุมชนและป่าครอบครัว
  • ทิศทางการดำเนินการต่อด้านป่าชุมชนและป่าครอบครัว เป้าหมาย เรื่องสำคัญที่ต้องทำ และการวางแผนออกแบบการดำเนินงานในระยะต่อไป

โดยมี ดร.กฤษฏา บุญชัย นักวิชาการและผู้จัดการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)และทนงศักดิ์ จันทร์ทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ เป็นวิทยากรและจัดกระบวนการถอดบทเรียน
ในการนี้ต้องขอขอบคุณผญ.สมพร วงประดิษฐ์ ประธานกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ประสานการจัดประชุมและอำนวยความสะดวกเตรียมสถานที่ในครั้งนี้


4th Nov. . 2562
At The Community Hall, Nong Muang Village. 4 Oct Chumphon. Wang Chan, province. Rayong
Community Forest Network, Roy, five provinces, Eastern region under the development project of the cuddle th landscape of the forest, the North East Province for the community economy and happy community community. from the support of the office of the fund, support the creation of happiness. Sor. ) held a cuddle-Year-old workshop to take off the local resource management lesson and community forest for the forest area, ban nong purple and forest community. There are 35 participants composed of Forest Committee, ban nong muang, Forest Committee. Community Community, 2,4,5,7 and secretary of network exchange, take off lesson together on point.

  • causes of importance at community, forest, community and family forest
  • goals, Forest Management, community and family forests
  • the consequences of forest management, Forest Restoration Community, making income, reducing the cost of building, learning, creating new generation, cooperation, community relationship with forest and external acceptance.
  • the community community is successful / failed. Why is it for forest, community and family forest?
  • direction, action, forest, community and family forests. Important goals to do and planning, design, operation in the next phase.


With a dr The, scholar and manager of local community institute development (Ldi) and firm Monday, the network coordinator, is a lecturer, and arranged a lesson lesson.
In This, I have to thank the girl. ,, the chairman of the community forest, ban nong purple, coordinating meeting and facilitating the place this time.