วันที่  28 ตุลาคม  2562

วันที่  28 ตุลาคม  2562

ผม กฤษฎา บุญชัย ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาครับ

วันนี้ผมได้รับเชิญจากภาคีลุ่มน้ำโขง โดยพี่มนตรี จันทวงศ์ กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง มาเป็นผู้ดำเนินรายการเวทีเรื่องเขื่อนไชยะบุรี กับคำถาม ความรับผิดชอบและธรรมาภิบาลของกลไกระดับประเทศและระหว่างประเทศ ที่ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย

เขื่อนไชยะบุรีซึ่งเป็นโครงการเขื่อนของไทยที่ไปลงทุนสร้างในลาว โดยกลุ่มธุรกิจและ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เขื่อนดังกล่าวจะเปิดทำการส่งไฟฟ้ามาไทยวันพรุ่งนี้
ปัญหาของเขื่อนนี้ก็เช่นเดียวกับเขื่อนต่างๆในลุ่มน้ำโขงที่ทำลายระบบนิเวศ ความมั่นคงอาหารและชีวิตของชุมชน ตลอดริมน้ำโขง
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาขายในไทยทั้งหมด

วันนี้ชุมชนลุ่มน้ำโขงฝั่งไทยหลายจังหวัดมารวมตัวกัน เรามาวิเคราะห์กันครับว่าความไม่มีธรรมาภิบาลของเขื่อนไชยะบุรี เกิดจาก เครือข่ายผลประโยชน์ของกลุ่ม ธุรกิจพลังงาน ที่เอาระบบนิเวศและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นทุนนิเวศและทุนทางสังคมของชุมชน ในการดำรงชีพแปลงเป็นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มผลประโยชน์ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าล้นเกิน
คุณหมอนิรันดร์ อดีตกรรมการสิทธิฯ กล่าวว่าแม่น้ำโขงกำลังป่วย ขณะที่ พี่พิภพ รองผู้อำนวยการไทยพีบีเอส ก็ชี้ว่า สายน้ำคงกำลังเงียบเหงา ปราศจากชีวิตชีวา ส่วนคุณส.รัตนมณี ทนายความสิทธิมนุษยชน ก็เล่าเรื่องราวของการต่อสู้ด้วยช่องทางทางกฎหมายผ่านกลไกต่างๆจนถึงศาลปกครอง แต่ วิธีคิดและกลไกของรัฐชาติยังตามไม่ทันธุรกิจข้ามพรมแดน น้องรินหรือไพริน ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีพลังงานล้นเกิน ไม่มีความจำเป็นใดๆต้องสร้างเขื่อน ในลาวเพื่อมาขายไฟให้ถ่าย ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องความจำเป็นพลังงานแต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ ถ้าเราจะหาทางเลือกพลังงาน เรามีพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ำและไม่ผลักภาระผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับชุมชน แต่ที่หน่วยงานรัฐไม่เลือกเพราะเขื่อนเป็นเทคโนโลยีแบบผูกขาดผลประโยชน์ พี่เปรมฤดี ดาวเรือง หรือพี่เอี้ยง ที่ทำงานลุ่มน้ำโขงมากว่า 30 ปีบอกว่านี่เป็นชะตากรรม ที่จะต้องเผชิญร่วมกัน เราต้องหาพื้นที่ที่ให้ภาคชุมชนประชาสังคมในภูมิภาคสามารถส่งเสียงและมีส่วนร่วมในการกำหนด ความเป็นไปของลุ่มน้ำโขงให้ได้ เพราะกลไกรัฐระดับภูมิภารที่มีอยู่เช่นคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขงหรือ MRC ไม่ได้มีบทบาท อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่ง อาเซียนควรจะมีเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งภาครัฐและประชาสังคมมาร่วมหาข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเขื่อนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างจริงจัง
พี่มนตรี จันทวงศ์ ได้ชี้ให้เห็นว่า เขื่อนไซยะบุรีขาดธรรมาภิบาลในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการ ขาดข้อมูลรอบด้านขาดความโปร่งใสและปรับภาระต้นทุนที่มองไม่เห็นให้ชุมชนและสังคมแบกรับ ขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ได้ประโยชน์จากโครงการ บ่นความสุขเสียทางนิเวศและความทุกข์ของประชาชน

ผมได้สะท้อนปิดท้ายว่า กลไกรัฐตามไม่ทัน ผลประโยชน์ข้ามชาติ นำมาสู่ความล้มเหลวของการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เราต้องสื่อสารเรื่องราวหรือเสียงที่ไม่ได้ยิน ต้นทุนที่มองไม่เห็นทั้งทางนิเวศสังคมเศรษฐกิจของชุมชนกลับขึ้นมา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนตลอดลำน้ำโขง เกิดเป็นสิทธิชุมชนในการจัดการเชิงนิเวศโดยมีกลไกเชิงสถาบันที่เข้มแข็งขึ้นมา วันพรุ่งนี้แม้เป็นวันเปิดใช้เขื่อนไซยะบุรี แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ ภาคประชาชนจะทวงคืน ทุนทางนิเวศเศรษฐกิจสังคมของสาธารณะ กลับคืนมาแล้วสร้างระบบธรรมาภิบาลบาทของลุ่มน้ำโขงให้เกิดขึ้น โดยไม่ยอมแพ้ต่อโครงการเขื่อนอีกมากของธุรกิจข้ามชาติที่จะทยอยตามมาครับ

 


 

I’m the merit, the manager of the local community foundation.

Today, I was invited by the associate of the Mekong River, by brother councillor jan, the Mekong River Liberty group to be the one who conducts the stage of the dam dam story with the question, responsibility and the governance of the national mechanism and International at the community hall, pak chom district, loei province.

, dam, a thai dam project that went to invest in Laos by the business group and the cuddle state enterprise agency. The dam will be open to send electricity to Thailand tomorrow.
The problem of this dam is like various dams in the mekong river that destroy the ecosystem, stability, food and life of the community throughout the Mekong River.
To produce electricity to sell in all Thai

Today, the Thai Mekong River Community, many provinces, let’s come together. Let’s analyze that there is no dhamma of the dam dam, born from the network benefit of the energy business group that takes the ecosystem and public resources which are capital. The society and social capital of the community in the livelihood is the economic wealth of the benefit group, while Thailand is reproduced.
The old doctor, the former director of the rights said that the Mekong River is getting sick. As the sister of the world, the Deputy Thai Director, p suggests that the river is going to be lonely without life. The cuddle th of the year, the human rights attorney has told the story of the fight with legal channels through various mechanisms to the court of ruling, but the way to think and the mechanism of the cuddle national state is still not able to catch up. Cross-Border Business, nong rin or the prime, suggests that Thailand is too powerful. There is no need to build a dam in Laos to come to sell the fire to take all. It is not a need for energy, but it is a business benefit. If we are going to find a energy choice, we have other renewable energy such as solar with low cost and not pushing the burden of environmental and social impact. With the community, but the cuddle-State Agency doesn’t choose because the dam is a monopoly technology. The benefit of brother prem power or brother yang at work in the mekong basin for over 30 years. said this is a fate to face together. We need to find a space. The Regional Social community sector can make noise and participate in the setting of the Mekong River, because the cuddle-State-level mechanism that exists such as the Mekong River Commission or mrc does not have a role as it should be, which asean should have. The environmental pillars with both government and social society to ask for environmental agreements, especially dam problems in the Mekong River region seriously.
Brother Councillor Jan has pointed out that the dam dam is missing the. In every side. Whether it is a lack of information around the side, lack of transparency and undertake the cost that is invisible to the community and society. Krap as A group of benefits benefit from the project, complain about happiness, loss of the house and the suffering of the people.

I have reflected the end of the cuddle-State mechanism that is not in time. Multinational Benefits Lead to the failure of protecting the public’s imposed. We need to communicate a story or sound that does not hear the cost that is not seen. Both the way, social society, the economy of the community is back to build a community cooperation network Mekong River is a community rights to manage ecological management with strong institute of institutions. Tomorrow, it is the opening day of the Cy Dam, but it will be the important beginning that the people will reclaim the public economic economy. Come back and create the system system of the Mekong River to take place without giving up on the dam project. More of the multinational business that will gradually follow.