เอกสารประกอบการเสวนา “วิถีชุมชนบนพื้นที่ชุ่มน้ำ: ความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและการปรับตัว”

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


อภิปรายนำความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น”  โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)

อภิปราย แนวนโยบายและทิศทางพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติและนานาชาติ” โดย คุณสุรจิต ชิรเวทย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม และ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)

เสวนาวิถีชุมชนบนพื้นที่ชุ่มน้ำความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและการปรับตัว

ตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ำก่ำ  

ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำสงคราม

ดำเนินรายการโดย ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เสวนาการพัฒนาหนองหารและผลกระทบระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ

คุณประสาท ตงศิริ ที่ปรึกษาอาวุโส หอการค้า จังหวัดสกลนคร

ดร.พีระ ลิ่วลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร

คุณวัชรพงศ์ ศรีสำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร

ดำเนินรายการโดย คุณบุญเสริฐ เสียงสนั่น เลขาธิการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

ประมวลสรุปผลการเสวนาและปิดการประชุม โดย คุณวิเชียร์ สอนจันทร์