เสวนา “วิถีชุมชนบนพื้นที่ชุ่มน้ำ: ความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและการปรับตัว”

เชิญผู้ที่สนใจ เสวนา “วิถีชุมชนบนพื้นที่ชุ่มน้ำ: ความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและการปรับตัว”
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กำหนดการ

09.00-09.30 น.  ลงทะเบียน  รับเอกสาร

09.30-09.45 .  อภิปรายนำความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ: ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น”  โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)

09.45-11.00 .  อภิปราย แนวนโยบายและทิศทางพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติและนานาชาติโดย คุณสุรจิต ชิรเวทย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม และ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)

11.00-12.30  เสวนาวิถีชุมชนบนพื้นที่ชุ่มน้ำ: ความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและการปรับตัว

  • ตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ำก่ำ
  • ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำสงคราม

ดำเนินรายการโดย ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

.

12.30-13.30น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.00 .  เสวนาการพัฒนาหนองหารและผลกระทบระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ

  • คุณประสาท ตงศิริ ที่ปรึกษาอาวุโส หอการค้า จังหวัดสกลนคร
  • ดร.พีระ ลิ่วลม* คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร
  • คุณวัชรพงศ์ ศรีสำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร

ดำเนินรายการโดย คุณบุญเสริฐ เสียงสนั่น เลขาธิการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

15.00 น.   ประมวลสรุปผลการเสวนาและปิดการประชุม

—–