ข้อมูลสำหรับจัดทำแผนที่ ตำแหน่งหมู่บ้านและขอบเขตการปกครอง

ข้อมูลดังกล่าวนำจากเว็ปไซด์
http://thaivetgis.blogspot.com/
ซึ่งอัพโหลดขึ้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
*QGIS 3.0.2 ถ้าเปิดภาษาไทยไม่ได้ให้เข้าไปที่ Source เข้าไปเปลี่ยน Data source encoding เป็น UTF-8
ไฟล์ shapefile ประเทศไทยระดับต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนที่

ข้อมูลตำแหน่งของหมู่บ้าน

ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับตำบล

ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับอำเภอ


ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด


 
ขอบคุณ http://thaivetgis.blogspot.com/ , http://insidegeoinformatics.blogspot.com/ และ QGIS 3.0.2