เครือข่ายประชาสังคม : พลวัต และบทเรียนการพัฒนาสู่สันติภาพชายแดนใต้

ชีวิต คือ เครือข่าย แบบแผนของชีวิตก็คือแบบแผนในรูปเครือข่าย ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไรก็ตามที่เรามองเห็นปรากฏการณืของชีวิตใดๆ นั้นคือเรากำลังเห็นความเป็นเครือข่าย

อ่านฉบับเต็มได้ที่