หนังสือ เรียนรู้ชุมชน ร่วมเรียนรู้ ค้นหาทุนและขุมพลังเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน

เรียนรู้ชุมชน เป็นแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จัดทำโดย โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) เป็นการเรียบเรียงแนวคิดหลักการในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อเข้าใจวิถีชุมชน ส่วนหนึ่งจากเอกสาร ตลอดจนการเก็บเกี่ยวความรู้บางตอนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิเคราะห์ ระบบชุมชนเพื่อ การพัฒนาที่จัดขึ้นเพื่อหนุนเสริมศักยภาพให้กับผู้ประสานงานในพื้นที่รวมทั้งร่องรายประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานพื้นที่ในการดำเนินงานปีที่ 1 บางส่วน จำนวน 5 ชุมชน
เอกสารชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ประสานงานพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ ค้นหาทุน และวิเคราะห์ ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมสำหรับการดำเนินงานขยายพื้นที่ปฏิบัติการในปีที่ 2 ในขั้นตอนของการเตรียมการด้านสังคม และการทำแผนพัฒนาชุมชน การศึกษาวิเคราะห์ ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการและวิธีการหนึ่ง ที่ใช้เพื่อ กระตุ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด ประสบการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาวะ ความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาโดยชุมชนเอง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

 

กด Download ไฟล์ PDF ฉบับเต็ม