หนังสือ สานปฎิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุมชน

สานปฎิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุมชน : บทเรียนงานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ ในมุมมมองปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า การเติบโตของชีวิตคนเรานั้น โดยสาระสำคัญแล้วเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการทางชีวิทยาสิ่งที่คนเราเรียนรู้จากการ สัมพันธ์เชื่อมโยงกันที่อาจจะเริ่มต้นจากในครอบครัว เครือญาติ การอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเดียวกัน กระทั่งในระดับสังคมที่กว้างขวางกว่าถิ่นฐาน ออกไปได้เข้ามากำหนดรูปแบบพฤติกรรม จิตสำนึก และปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มก่อนของคนเรา ยิ่งทำให้เห็นประเด็นที่ว่า ความสัมพันธ์ ความโยงใยต่าง ๆ ที่มีต่อกันเหล่านี้สำคัญต่อชีวิตเพียงใด

 

อ่านฉบับเต็มได้ที่