การฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ บนฐานรากการมีส่วนร่วมของประชาชน

การฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ บนฐานรากการมีส่วนร่วมของประชาชน (CDD : Community Driven Development)

วันที่ 23-25 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่