ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรในตำบลปุโรง ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก

กรอบแนวคิดศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรในตำบลปุโรง

ข้อมูลแหล่งน้ำตำบลปุโรง


 

ข้อมูลการใช้น้ำรายครัวเรือนและการใช้สารบำรุง/กำจัดพืช

1 ข้อมูลรายครัวเรือน  ม.1  บ้านโฉลง ต.ปโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา


 

2 ข้อมูลรายครัวเรือน  ม.2 บ้านปุโรง ต.ปโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา


 

3  ข้อมูลรายครัวเรือน  ม.3  บ้านตะโละปานัส ต.ปโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา


 

4  ข้อมูลรายครัวเรือน  ม.4 บ้านลูโบะกาโล ต.ปโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา


 
 

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรในพื้นที่


 

Download ไฟล์ PDF ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรในตำบลปุโรง ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา