แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชาสังคม ปฏิรูปประเทศไทยในยุค คสช.

เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

Thailand Development Forum : TD Forum

“แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชาสังคม ปฏิรูปประเทศไทยในยุค คสช.”

โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา