รางวัลเพชรกนก กนกนาคราช

รางวัลเพชรกนก กนกนาคราช เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน บุคคล องค์กร ที่สร้างสมคุณงามความดี แก่สังคมและประเทศชาติ คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป ได้รับรางวัลเช่นกัน